Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Civilná ochrana

Služba: Civilná ochrana

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje komplexné služby na úseku civilnej ochrany. Pod pojmom civilná ochrana treba rozumieť systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúci najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

 

Služby poskytované v oblasti civilnej ochrany zahŕňajú najmä:

  • vypracovanie, vedenie a aktualizovanie zákonnej dokumentácie civilnej ochrany,
  • vypracovanie bezpečnostnej analýzy,
  • vypracovanie plánu ochrany,
  • spolupracovanie pri precvičovaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
  • odbornú pomoc pri zriaďovaní jednotiek civilnej ochrany,
  • školenia v oblasti civilnej ochrany,
  • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
  • poradenstvo pri výbere ochranných odevov a pomôcok súvisiacich s civilnou ochranou,
  • komplexné poradenstvo pri plnení ďalších povinností PO a podnikajúcich FO v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog