Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Lekárske preventívne prehliadky sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci možno včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou.

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu le¬kárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z 5 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007Z. z.").

pzs tlakZdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčas¬ťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva. Najvýznamnejšími zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov, sú fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie - infračervené žiarenie, ultrafialové žiarenie, lasery, elektromagnetické žia¬renie), chemické faktory (rôzne chemické látky a zmesi, karcinogény, mutagény), biologické faktory (baktérie, vírusy, huby-plesne, parazity) a iné faktory práce a pracovného prostredia, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie {napr. fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom, záťaž chladom, senzorická záťaž - záťaž zraku, sluchu).

Lekárske preventívne prehliadky nie sú povinné pre všetkých zamestnancov. Sú ale povinné pre:

 • práce zaradené do 3. a 4. kategórie,
 • pre práce pri ktorých sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov (ako napríklad nočná práca, práca mladistvých alebo vodiči z povolania),
 • u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku,
 • u zamestnancov, ktorí zo zdravotných dôvodov nevykonávali prácu zaradenú do 2., 3. a 4. kategórie dlhšie ako 6 mesiacov.

Druhy preventívnych prehliadok u rizikových prác:pzs nastroje

 • vstupné (pred nástupom do práce),
 • pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupné (pri skončení pracovného vzťahu) ,
 • následné (ak zamestnanec pracoval s rizikovým faktorom s neskorým následkom na zdravie).

Frekvencia lekárskych  preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci sa posudzuje:

 • jedenkrát za 2 roky u zamestnanca, ak vykonávajú práce zaradené do 3. kategórie,
 • jedenkrát za rok u zamestnanca, ak vykonávajú práce zaradené do 4. kategórie,
 • práce, pri ktorých sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov (napr. Zákonník práce – nočná práca). 

Mladiství zamestnanci sú povinní podrobiť sa lekárskym vyšetreniam vždy: 

 • pred preradením na inú prácu,
 • pravidelne podľa potreby, najmenej 1 x ročne.

pzs ctrl 2

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby sa zamestnanci pracujúci v noci podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci vždy:

 • pred zaradením na nočnú prácu,
 • 1 x ročne,
 • kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce,
 • ak o to požiada tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov (Zákonník práce).

 

Ak zamestnanci vykonávajú rizikové práce alebo fyzické osoby uchádzajúce sa o zamestnanie budú vykonávať rizikové práce, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u týchto osôb môžu vykonávať len lekári pracovnej zdravotnej služby s určenou špecializáciou (v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo služby zdravia pri práci alebo lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo v tíme pracovnej zdravotnej služby pod vedením, ,,pracovných“ lekárov).

Lekárske preventívne prehliadky u osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, ktorých zdravotná spôsobilosť na prácu sa vyžaduje podľa osobitných predpisov okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby vykonávajú aj lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo alebo so špecializáciou pe­diatria poskytujúci všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú v tíme pracovnej zdravotnej služby, tzn. aj praktickí obvodní lekári, s ktorými majú osoby (poistenci) uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

pzs dokumentacia

Za vyslanie zamestnancov na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci v stanovených termínoch zodpovedá zamestnávateľ alebo ním určená osoba.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada, uhrádza zamestnávateľ.

Nakoľko portfólio služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. zahŕňa aj pracovnú zdravotnú službu radi na Vaše prípadné otázky zodpovieme a poradíme Vám. Naším cieľom je chrániť Vaše záujmy a tak prispieť k Vášmu úspechu a spokojnosti.

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.