Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 8. 2017 sme rozšírili naše portfólio služieb o tím pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorá zabezpečuje odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci a zdravotný dohľad pre zamestnancov zaradených do kategórie prác 1 – 4 (tzn. aj pre zamestnancov zaradených do rizikových prác kategórie 3 a 4).

Momentálne odbornú prácu PZS vykonávajú 3 zamestnanci:

meno funkciatel. čísloe-mail
MUDr. Soňa Cisariková vedúca tímu PZS 0903 690 432 cisarikova@safirs.sk
Mgr. Simona Pavlíková Stopiaková verejný zdravotník 0911 348 282 pavlikova@safirs.sk
RNDr. Slávka Majtánová verejný zdravotník 0903 406 937 majtanova@safirs.sk

Pracovná zdravotná služba - náplň činnosti, poskytované služby

Pracovná zdravotná služba (PZS) plní funkciu odborného poradcu pre zamestnávateľov v oblasti zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavným cieľom je udržanie dlhodobej zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na prácu, zlepšovanie kvality pracovného prostredia a faktorov práce.

lekarka

Zameranie PZS:

 • prevencia vzniku ochorení súvisiacich s prácou,
 • znižovanie výskytu chorôb z povolania,
 • zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia z hľadiska ich vplyvu na zdravie zamestnancov

Ponuka služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. v oblasti PZS je komplexná, zahŕňa všetky činnosti vyplývajúce z požiadaviek legislatívy. Môžeme ich rozdeliť do 2 základných skupín:

1. Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami:

 • identifikácia a hodnotenie zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečenie posudzovania jednotlivých faktorov práce a pracovných podmienok – hodnotenie expozície, zabezpečenie akreditovaného merania jednotlivých faktorov práce, posúdenie ich vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • hodnotenie celkovej fyzickej záťaže a lokálnej svalovej záťaže, manipulácie s bremenami vlastnými zamestnancami,
 • vypracovanie/aktualizácia posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie/aktualizácia prevádzkových poriadkov,
 • vypracovanie/aktualizácia interných smerníc – napr. zabezpečenie pitného režimu zamestnancov, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, traumatologický plán, práca so zobrazovacími jednotkami a pod.,
 • podávanie návrhov na odstránenie, resp. zníženie rizík vyplývajúcich z povahy práce a faktorov pracovného prostredia,
 • kategorizovanie prác zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečovanie školení, prednášok a odborných seminárov týkajúce sa oblasti ochrany a podpory zdravia:
  • prevencia vzniku ochorení súvisiacich s prácou špecificky pre faktory, ktorým sú zamestnanci vystavení,
  • problematika zdravého životného štýlu a prevencie civilizačných ochorení,
  • prevencia ochorení podporno – pohybového aparátu, základy ergonómie,
  • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.
 • obsah a rozsah vzdelávania plne prispôsobujeme potrebám zamestnávateľa a jeho zamestnancov s ohľadom na druh vykonávaných prác, rizikové faktory a pracovné prostredie
 • poradenstvo - zamestnávateľom, zamestnancom a zástupcom zamestnancov poskytujeme poradenstvo v oblasti legislatívy, stavebno-technických, dispozičných riešení pracoviska vrátane ergonómie, posudzovania vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov, organizácie práce, znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom, ochrany a podpory zdravia, zdravého životného štýlu a pod.. Poradenstvo poskytujeme osobnými konzultáciami, formou newsletterov s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa hlavne zmien a aktualizácií požiadaviek na PZS,
 • spolupráca - spolupracujeme s vedením spoločnosti, bezpečnostno-technickou službou, so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a v oblasti inšpekcie práce, so vzdelávacími inštitúciami, akreditovanými pracoviskami zameranými na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia. V prípade záujmu zamestnávateľa sa naši pracovníci PZS zúčastňujú pri kontrolách orgánov štátnej správy, pri objektivizácii faktorov práce a pracovného prostredia, pri odborných poradách apod..

2. Dohľad nad zdravím zamestnancov - zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok (LPP)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu sa vykonáva na základe vyhodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Dôvody vykonávania LPP:

 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na danú prácu,
 • zistenie možných zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou,
 • zistenie kontraindikácií na vykonávanie práce.

V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zabezpečujeme tieto LPP:

 • vstupná LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca,
 • periodická LPP - v súvislosti s výkonom práce zaradenej do kategórie 3 a 4,
 • LPP pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupná LPP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada,
 • pre profesie, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle právnych predpisov (napr. nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a pod.),
 • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov,
 • mimoriadna LPP.

Na základe analýzy pracovnej činnosti v internej smernici definujeme povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa vykonávania LPP.

Hlavnými benefitmi služieb PZS poskytovanými spoločnosťou Safirs, s.r.o. je znižovanie počtu pracovníkov zaradených v rizikovej 3. a 4. kategórii prác z hľadiska zdravotných rizík, zlepšenie výkonnosti zamestnancov, zníženie nákladov zamestnávateľa, zníženie fluktuácie zamestnancov, zvýšená spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými podmienkami.

 

Bližšie informácie k našim službám nájdete na našich internetovej stránke www.safirs.sk/kontakt alebo pri osobnom kontakte s našimi zamestnancami.

Dúfame, že rozšírenie našich služieb bude pre Vás prínosom a vzájomná spolupráca bude viesť nielen k obojstrannej spokojnosti, ale aj k vytvoreniu zdravého pracovného prostredia so zdravými a spokojnými zamestnancami. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť s Vašim problémom, žiadosťou o radu či konzultáciu.

 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.