Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Novinky

1.jpg

 

Vládny kabinet schválil 24.06 2020 balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Cieľom návrhu je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19. Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Vyberáme opatrenia ktoré sa priamo týkajú oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

 1. Zrušenie povinnosť vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v mikropodnikoch a v podnikoch, ktoré vykonávajú činnosť v „nerizikových“ odvetviach.

V § 19 ods. 1, zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle neskorších predpisov, ktorý ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, sa v záujme znižovania administratívnej záťaže navrhuje ustanoviť, že táto povinnosť sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 10 zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1. Zamestnávateľ, na ktorého sa nebude po novom vzťahovať uvedená povinnosť, bude mať naďalej možnosť vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť za tých istých podmienok. Na zamestnávateľa, ktorý nebude povinný podľa odseku 1 vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, v prípade, že zástupca nebude vymenovaný, sa bude naďalej vzťahovať ustanovenie § 19 ods. 4, v zmysle ktorého bude povinný plniť povinnosti, ktoré má voči zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, priamo voči zamestnancom.

Uvedená zmena zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je realizovaná článkom XVII bod č.2 zákona č. 198/2020 Z.z., konkrétne:

 1. V § 19 ods. 1 sa slová „Zamestnávateľ je povinný“ nahrádzajú slovami „Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1, je povinný a iný zamestnávateľ môže“.

Účinnosť je od 21.07.2020 do 31.08.2020

 

 1.  Zúžiť povinnosť zamestnávateľa aktualizovať a vyhodnocovať koncepciu politiky BOZP.

V súčasnosti je zamestnávateľ povinný koncepciu politiky BOZP vypracovávať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať. Pravidelnosť vyhodnocovania nie je v zákone vymedzená presnými časovými intervalmi. V záujme spresniť túto neurčitú povinnosť, a to bez kladenia zbytočnej administratívnej záťaže na zamestnávateľa, sa navrhuje výslovne upraviť, že koncepcia sa bude nielen aktualizovať „podľa potreby“, ale aj vyhodnocovať „podľa potreby“. Prináša to väčšiu voľnosť zamestnávateľovi, aby ten sám posúdil, kedy je už vyhodnotenie koncepcie potrebné, pričom sa môže realizovať aj v nepravidelných intervaloch. Táto väčšia voľnosť má nahradiť plnenie výlučne administratívnej požiadavky v snahe dodržať určitú pravidelnosť v prípade, keď to nie je potrebné.

Uvedená zmena zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je realizovaná článkom XVII bod č.1 zákona č. 198/2020 Z.z., konkrétne:

V § 6 ods. 1 písm. k) sa slová „vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby“ nahrádzajú slovami „vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a“.

Účinnosť je od 21.07.2020 do 31.08.2020

 

 

 1. Upraviť oprávnenie inšpektora práce nariadiť odstránenie zistených nedostatkov z „ihneď“ na primeranú lehotu s možnosťou predĺženia.

Na plnenie opatrení podľa § 12 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., ktoré sú taxatívne vymenované v § 12 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z., inšpektor práce určuje primeranú lehotu. V záujme zosúladenia právnej úpravy a vypustenia neurčitého časového pojmu „ihneď“ sa navrhuje do ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. doplniť aj opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. (nariadiť odstránenie zistených nedostatkov), plnenie ktorého mohol doteraz inšpektor práce požadovať ihneď alebo určiť lehotu. Okrem toho sa do § 12 ods. 3 dopĺňa, že takto určenú primeranú lehotu môže inšpektor práce na žiadosť kontrolovaného subjektu predĺžiť.

Uvedená zmena zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce je realizovaná článkom XVIII bod č.1 zákona č. 198/2020 Z.z., konkrétne:

1. V § 12 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ihneď alebo v lehotách ním určených“.

2. V § 12 ods. 3 sa za slová „písm. a),“ vkladá slovo „b),“ a na konci sa pripája táto veta: „Inšpektor práce je oprávnený na žiadosť kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, v odôvodnených prípadoch určenú lehotu predĺžiť.“

 

Účinnosť je od 21.07.2020 do 31.08.2020

Novelizácia zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

   

Aktuálne zmeny s platnosťou od 21. 7. 2020

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorý sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Dňa 21. 7. 2020 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony SR z dôvodu zlepšenia podnikateľského prostredia v SR.  Tieto zmeny sa týkajú aj zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Uvádzame stručný prehľad zmien:

v     S miernou úpravou (vyznačenou modrou farbou) ostáva v platnosti § 30 ods. 1:

Každý zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia s vypracovaním posudku o riziku a kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík:

 • toto posúdenie je povinný vykonať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a mať o tom písomný dokument
 • opakovať pri každej zmene pracovných podmienok
 • opakovať raz za 24 mesiacov pri profesiách zaradených do 2. kategórie prác (zmena z 18 mesiacov)
 • opakovať raz za 1 rok pri profesiách zaradených do 3. a / alebo 4. kategórie prác

V prípade, že bola zistená pri opakovaných posúdeniach zmena, vypracuje PZS nový posudok o riziku. V prípade, že zmeny nenastali, PZS o tom vypracuje písomný záznam.

v     Prevádzkové poriadky:

 • Musia byť vypracované pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 2., 3. alebo 4. kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík v prípade, že to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy

Vysvetlenie PZS: tzn. že prevádzkový poriadok musí byť  vypracovaný:

o   pri zaradení prác do 3. alebo 4. kategórie - pre všetky faktory práce okrem psychickej záťaže

o   pri zaradení prác do 2. kategórie -  pre vybrané faktory práce (tam, kde to ustanovujú osobitné predpisy, napr. chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, všetky druhy žiarenia vrátane laserov)

 • Musia byť vypracované pre všetky činnosti, kde to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy, t. j. napr. pre ubytovacie zariadenia, telovýchovné zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež, zdravotnícke zariadenia, kúpaliská, pohrebné služby, zariadenia sociálnej starostlivosti, zariadenia spoločného stravovania.
 • Ruší sa  schvaľovanie prevádzkových poriadkov pre určité činnosti na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) vydaním rozhodnutia na schválenie prevádzkového poriadku.

Tzn. že prevádzkové poriadky musia byť vypracované, ale nemusia byť schválené rozhodnutím RÚVZ. Toto platí pre prevádzky ako sú ubytovacie zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, telovýchovné zariadenia, zariadenia spoločného stravovania. Zároveň sa nemusia schvaľovať rozhodnutím prevádzkové poriadky pre prácu s lasermi, pri zvýšenej fyzickej záťaži, pri zvýšenej záťaži teplom/chladom, v expozícii hluku, vibráciám.  

Výnimky tvorí prevádzkové  poriadky pre:

o    zariadenia pre deti a mládež (ostáva v platnosti § 24 uvedeného zákona)

o    zariadenia sociálnych služieb (ostáva v platnosti § 52 ods. 6 tohto zákona)

o    zdravotnícke zariadenia (ostáva v platnosti § 52 ods. 5 tohto zákona)

o    kúpaliská (ostáva v platnosti § 19 ods. 7 tohto zákona)

o    pohrebné služby (podľa §8,9 zákona 131/2010 v znení n. p.)

o    prácu s chemickými faktormi, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, elektromagnetickým žiarením, ionizujúcim žiarením (podľa osobitných predpisov – nariadení vlády, vyhlášok MZ SR)

ktoré musia byť predložené na RÚVZ k schváleniu rozhodnutím.

v     Rozhodnutie RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky, popr. zmeny v ich prevádzkovaní, musí mať každý zamestnávateľ pre svoju prevádzku.

Toto ustanovenie neplatí pre:

 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky pri zmene  osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
 2. ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
 3. telovýchovno - športové zariadenia,
 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 6. administratívne priestory,
 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Uvedené prevádzky pri ich vzniku a začatí činnosti sú povinné najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ)

 1. a) oznámiť písomne
 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
 2. miesto prevádzky,
 3. názov prevádzky,
 4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
 5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
 1. b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

V prípade, že ste predložili na RÚVZ žiadosť na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, pričom podľa novelizácie sa na Vás táto povinnosť už nevzťahuje, toto konanie bude v zmysle zákona dokončené podľa predpisov platných v čase podania žiadosti – t. j. vydaním rozhodnutia.

v     Ruší sa povinnosť zamestnávateľov, ktorí majú zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác vykonávať každoročné elektronické hlásenie na Úrad verejného zdravotníctva SR  o počtoch zamestnancov. Toto hlásenie bolo vykonávané v minulých 2 rokoch  v mesiacoch január – február.

v     Zariadenia spoločného stravovania – vstup so spoločenským zvieraťom

V § 26 sa  vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„Obmedzenie vstupu zvierat do zariadení spoločného stravovania sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania a umožňuje sa vstup spoločenských zvierat, ak vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.

v     Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti  orgánmi verejného zdravotníctva:

 • naďalej ostáva v platnosti, že RÚVZ vydávajú osvedčenia podľa § 15, t. j. na výkon epidemiologicky závažných činností, na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami, na DDD, spracovanie húb, prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby podľa §15.
 • zmena nastáva  v čase krízovej situácie z dôvodu pandémie COVID-19:

o       § 16 ods. 36: „Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15, ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak“ (tzn. že je potrebné overiť priamo na miestne príslušnom RÚVZ, či osvedčenia v čase pandémie vydávajú alebo nie).

o       § 16 ods. 37: „Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak, v čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami a na prácu s DDD nahrádza dokladmi o vzdelaní určenými zákonom 355/2007 Z. z. a dokladom o odbornej príprave od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.“ (tzn. že danú problematiku je potrebné konzultovať  priamo na miestne príslušnom RÚVZ  v sídle kraja).

 

v     Na vykonávanie činností ako je meranie fyzikálnych faktorov v pracovnom alebo životnom prostredí na účely posudzovania  ich vplyvu na  zdravie  (napr. meranie hluku, vibrácií na pracoviskách apod.) sa požaduje, aby túto činnosť vykonávala osoba odborne spôsobilá, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a s 3 rokmi odbornej praxe. Ruší sa povinnosť akreditácie  spoločností na činnosti súvisiace so zisťovaním a meraním fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí.  Tzn. že meranie fyzikálnych faktorov  na pracoviskách už nemusí vykonávať spoločnosť s akreditáciou.

 

 

Vypracovala  dňa 22. 7. 2020  MUDr. Soňa Cisariková, vedúca oddelenia pracovnej zdravotnej služby 

Vzhľadom na vážnu situáciu, ktorá sa udiala na základnej škole vo Vrútkach v uplynulom týždni a skutočnosti, že Inšpekcia práce vyšetruje útok ako smrteľný pracovný úraz,

https://www.aktuality.sk/clanok/798271/inspekcia-prace-vysetruje-utok-vo-vrutkach-ako-smrtelny-pracovny-uraz/

tak Vám ako Vaša bezpečnostnotechnická služba dávame do pozornosti povinnosť zamestnávateľa v zmysle par. 6, ods. (7),  Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch (vrátane detí, žiakov, študentov, rodičov a iných osôb, ktoré vstupujú do priestorov školy), preto odporúčame zamestnávateľom/vedeniu všetkých školských zariadení prijať v rámci možností nasledovné opatrenia/bezpečnostné pokyny, ktoré zamestnávateľ zahrnie do „PREVÁZKOVÉHO PORIADKU“.

Odporúčame, aby prevádzkový poriadok školských prevádzok/budov obsahoval okrem určenia prevádzkovej doby aj režim uzamykania a kontroly uzamknutých priestorov a zodpovedných osôb za vykonávanie kontroly uzamknutia budov a vstupu na takzvané „režimové pracovisko“.

V rámci možností odporúčame prijať nasledovné opatrenia, ako sa preventívne správať, aby bolo možné zabrániť nepovolanému vstupu do školských zariadení:

 • Zamedziť prístup nepovolaným osobám do priestorov školy:  zamykať vstupné vchodové dvere, vykonať opatrenia kde je to technicky možné na uzamknutie dvoch po sebe nasledujúcich vstupných vchodov/bariér.
 • Kontrola vstupu do priestorov školy: neotvárať vchodové dvere na diaľku cez elektronického vrátnika bez toho, aby sa zamestnanec školy, resp. poverená osoba presvedčil/a, kto vstupuje do školských priestorov.
 • Dozor vykonávajúca osoba: určiť zodpovednú osobou z radov zamestnancov školy, ktorá bude pri vstupných dverách vykonávať dozor.
 • Monitorovať pohyb osôb v škole, ktoré boli do priestorov školy vpustené:  vykonávať podľa technických možností prevádzkovateľa budov, napríklad: osobná kontrola zamestnancami školy, vnútorný a vonkajší kamerový systém.
 • Technické zabezpečenie proti násilnému vniknutiu do priestorov školy: vchodové dvere napr. sklenené výplne zabezpečiť mrežami, iné technické opatrenia.
 • Mimoriadna situácia:  kontaktovať záchranné zložky (tiesňový hovor na tel. číslo 112).

Preukázateľne oboznámenie všetkých zamestnancov, so zmenou prevádzkového poriadku školy a návštevníkov školských zariadení o režime v konkrétnom zariadení (oznámením, výveskou, EduPage atď..)

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.