Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 11. 2018 sme rozšírili portfólio služieb oddelenia pracovnej zdravotnej služby (PZS) o ďalšiu činnosť -  služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov, kde sa vykonáva  manipulácia s potravinami, príprava alebo výdaj hotových jedál (napr. potravinárska výroba, predajne, sklady, distribúcia potravín, reštaurácie, bary, kaviarne, stánky rýchleho občerstvenia, jedálne, fast foody, bufety, domy opatrovateľskej starostlivosti a pod..

Poskytujeme a zabezpečujeme:

a) Vypracovanie dokumentácie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vrátane správnej výrobnej praxe, implementáciu tohto systému, poradenstvo 

HACCP (Hazard Analyssis Critical Control Points) je analýza nebezpečenstva zdravotnej a hygienickej nezávadnosti potravín a identifikácia kritických bodov, preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. Predstavuje systém všeobecných zásad, ktoré možno uplatniť v rôznych podmienkach na určenie zodpovednosti za kvality produkovaných požívatín.
 

haccp blog 2

Zamestnávateľ – prevádzkovateľ zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami je povinný mať zavedený systém HACCP  podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 29. 4. 2004 o hygiene potravín a Potravinového kódexu, ktorý podľa druhej časti, VIII. hlavy zavádza pojem HACCP ako Správnu výrobnú prax.

Systém HACCP spočíva predovšetkým v zistení jednotlivých procesov v prevádzke, ich dokumentácií, popise činností pre bezpečné podávanie potravín a ich dodržiavaní. V rámci HACCP ponúkame vypracovanie dokumentácie, implementáciu tohto systému, poradenstvo, školenie zamestnancov. Dokumentácia obsahuje:

 • organizačná schéma, plán prevádzky,
 • popis výrobkov a technologických postupov,
 • určenie povinností a zodpovednosti pracovníkov,
 • určenie rozhodujúcich kontrolných bodov,
 • analýza rizík a systém kontroly na ich ovládanie,
 • sanitačný plán a hygienický režim,
 • metrologický program,
 • prevádzkový poriadok prevádzky,
 • návrhy opatrení,
 • vysledovateľnosť,
 • školenia  zamestnancov– určenie periodicity a náplne školenia

b) Doplnkové služby

 • poradenstvo pri uvádzaní prevádzky do trvalého užívania,
 • vstupné a periodické školenia zamestnancov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť,
 • vzdelávanie zamestnancov, ktorí sa pripravujú na skúšky z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností, poskytnutie študijného materiálu k vzdelávaniu.

haccp blog 1Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorá je spojená s  rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení, napr. pri výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov - zamestnanci, ktorí vykonávajú v rámci svojej pracovnej náplne epidemiologicky závažnú činnosť musia byť zdravotne a odborne spôsobilí pre daný pracovný výkon. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom.
Odborná spôsobilosť  je podmienená kvalifikačným vzdelaním určeným Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon EZČ, ktorý vydáva pre konkrétneho zamestnanca Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a predpisov EÚ (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín) musia byť zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti  hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

V prípade, že budete mať o tieto služby záujem, oslovte prosím nášho pracovníka na získanie bližších informácií: 

Tieto služby sú poskytované mimo paušálnej ceny v zmysle cenníka spoločnosti Safirs, s.r.o., Ružomberok. V prípade záujmu Vám bude zaslaný dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky  pre konkrétnu prevádzku na získanie podrobnejších informácií ohľadom manipulácie s potravinami a zabezpečenie Vašich požiadaviek.   

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať! Tešíme s ana spoluprácu. 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.