Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Nezaradené

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, identifikáciu účastníkov, optimalizáciu a personalizovanie návštevy užívateľa, analýzu informácií o návštevnosti a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Tzv. Third party cookies ( via Google Analytics) sú použité na analýzu tzv. traffic information.

Všetky cookies sú kontrolované našou web - stránkou. Ku cookies môže pristupovať aj aplikácia Tretej strany (Google Analytics). Cookies budú obsahovať iba identifikačné čísla návštevníkov. Používateľský profil bude uložený v aplikácii na web – stránke. Osobné údaje nie sú povinné. Prípadné osobné údaje poskytujeme povereným zamestnancom – oprávneným osobám na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Tzv. Traffic information ako IP adresa, miesto, dátum a čas návštev a aktivita na stránke budú uložené v aplikácii tretej strany Google Analytics na základe identifikácie podľa cookie.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou SAFIRS, s.r.o. Vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno: SAFIRS, s.r.o. 
Sídlo: Zarevúca 5039/1C, Ružomberok 034 01 
IČO: 36423874 
Telefón: +421905365266 
E-mail: oou@safirs.sk  

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie Vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie Vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru na našich webových stránkach, alebo nám inak poskytnete Vaše kontaktné údaje, Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári budeme spracúvať vtedy, keď nám prostredníctvom kontaktného formulára budete adresovať akúkoľvek Vašu požiadavku alebo otázku. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať preto, aby sme odpovedali na Vaše otázky a splnili Vaše prípadné požiadavky, týkajúce sa našich služieb. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, a ak sa stanete našimi zákazníkmi, následný zmluvný vzťah medzi nami a Vami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vám však nebudem môcť odpovedať, vstúpiť do zmluvného vzťahu a splniť Vaše požiadavky.

Keď Vás zaujme naša ponuka a vstúpime do zmluvného vzťahu, budeme spracúvať osobné údaje Vás, našich zmluvných partnerov - fyzických osôb, alebo osôb, konajúcich v mene právnických osôb, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu súvisiaceho s našou činnosťou. Vaše údaje spracúvať za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, teda za účelom poskytnutia našich služieb a s tým súvisiacimi činnosťami – komunikáciou s Vami, poskytovaním výchovy a vzdelávania, plnením našich zákonných povinností napr. v oblasti účtovných a daňových povinností, správy registratúry a podobne, tiež za účelom uplatnenia si nášho právneho nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby. Budeme spracúvať Vaše kontaktné údaje, najmä titul, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje. Ak Vám budeme poskytovať naše služby v oblasti v oblasti ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, životného prostredia s podobne, budeme od Vás požadovať len tie osobné údaje (vrátane osobitných kategórií osobných údajov, napr. údaje o zdravotnom stave, lekárskej diagnóze a o pracovnej spôsobilosti), spracúvanie ktorých je potrebné v zmysle zákonov, ktoré upravujú tieto oblasti, napr. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o inšpekcii, zákon o ochrane pred požiarmi a podobne. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať bez Vášho súhlasu, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na plnenie povinností vyplývajúcich tohto zmluvného vzťahu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich nám tiež zo zákona o účtovníctve, zákona o DPH, zákona o archívoch a registratúrach a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné.

Údaje našich zákazníkov ďalej spracúvame na účely marketingu s cieľom propagovania ponuky našich služieb a to napríklad formou zasielania newslettera, informačných emailov, ponukových listov a podobne, na tento účel spracúvame a e-mailovú adresu zákazníkov. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je náš oprávnený záujem, ktorým je poskytnutie relevantných informácií o nových službách, novinkách v našej činnosti, aktualitách v oblasti ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, životného prostredia s podobne, ktoré Vám, našim zákazníkom, môžu priniesť úžitok a nám pomôžu pri propagácii našich služieb. Ak sa rozhodnete, že už nechcete dostávať marketingové ponuky, môžete ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

Ak ste sa nestali našimi zákazníkmi a získali sme Vaše údaje napr. prostredníctvom webových formulárov a podobne, na účely marketingu a zasielania ponukových emailov budeme spracúvať tieto osobné údaje len s Vašim výslovným súhlasom, pričom tento súhlas so zasielaním ponukových emailov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii alebo na e-mail uvedený vo formulári.

V prípade, keď nás budete chcieť osobne navštíviť v našich objektoch a priestoroch, ktoré sú snímané kamerovým systémom, budeme spracúvať Vaše osobné údaje aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, ktorými sú potreba chrániť náš majetok a iné hodnoty. Keďže je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné, Vaše osobné údaje budú spracúvané bez Vášho priameho súhlasu a v prípade ich neposkytnutia nás nemôžete v našich priestoroch navštíviť. Monitorované priestory sú označené a dbáme na to, aby sme Vaše súkromie narúšali len v nevyhnutne potrebnej miere.

Príjemcovia, ktorým poskytujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujem len tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, napr. daňovému úradu, orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, ďalej sprostredkovateľom, ktorých sme poverili spracúvaním osobných údajov, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a podobne. Vaše osobné údaje neposkytujeme subjektom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, registratúru a podobne. Osobné údaje na účely marketingu sú spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a najviac tri roky od jeho ukončenia, resp. po dobu trvania súhlasu, najviac tri roky od získania súhlasu. Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu pätnásť dní, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle platných právnych predpisov. Konkrétne doby uchovávania osobných údajov stanovuje náš Registratúrny plán, spracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Po uplynutí stanovenej doby a po zániku účelu spracúvania osobných údajov sú tieto osobné údaje bezpečne zlikvidované.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov tieto práva.

 • Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
 • Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili Vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
 • Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:
  • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich nárokov,
  • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, alebo ktoré sleduje tretia strana, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.
 • Právo namietať proti spracúvaniu tých Vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodov našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi právami a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu.
 • Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Týmto zároveň vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia vrátane profilovania.

Bezpečnosť spracúvania Vašich osobných údajov

V súlade s čl. 32 Nariadenia vyhlasujeme, že zabezpečíme, aby Vaše osobné údaje nami spracúvané boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj proti akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Vyhlasujeme, že sme so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prijali primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Zaväzujeme sa spracúvať osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a platnými medzinárodnými normami a v maximálnej možnej miere chrániť Vaše osobné údaje nami spracúvané.

Sme držiteľmi certifikátu STN ISO/IEC 27001 a máme prijatý Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB). Všetci naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú poverení na ich spracúvanie, pravidelne školení v oblasti ich ochrany a môžu ich spracúvať len na základe interných pokynov. Tiež sú zaviazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch, o ktorých prídu do styku s výkonom svojej pracovnej činnosti.

 

 

Interný informačný a manažérsky systém s názvom Safirs Manager bol vyvinutý priamo na mieru pre spoločnosť Safirs, s.r.o.. Safirs Manager je zákaznícky portál do informačného a mažérskeho systému spoločnosti Safirs, s.r.o., ktorý zákazníkom ponúka prehľad o činnostiach vykonávaných pre ich spoločnosť. Permanentne prebieha jeho ďalší vývoj v prospech optimalizácie interných procesov a zefektívnenia činnosti manažmentu ako aj ostatných zamestnancov.

Systém je možné nainštalovať pre zákazníka aj samostatne. V tomto prípade je systém rozšírený o funkcionality optimalizované pre potreby jeho hlavného predmetu podnikania/core business, čím sa systém môže stať hlavným informačným systémom podniku. Vtedy sú zákaznícke dáta evidované samostatne a systém je možné konfigurovať a upravovať na mieru podľa potrieb a požiadaviek daného zákazníka.

Používateľom poskytuje tieto výhody:

 • kedykoľvek a kdekoľvek dostupný zo siete internet na adrese https://esafirs.sk po zadaní prihlasovacieho mena a hesla,
 • možnosť samostatnej inštalácie s rozšírenými funkciami a úpravami na mieru,
 • optimalizovaný pre mobilné zariadenia,
 • garancia vysokej bezpečnosti nakoľko umožňuje prístup len po prihlásení, rôzne úrovne oprávnení, sieťová prevádzka je kompletne šifrovaná, je zabezpečená ochrana pred náhodným zmazaním dát, auditovanie zmien, logy a zálohovanie.

Používaním systému Safirs Manager získate:

 • vždy aktuálny prehľad o stave poskytovania služieb pre Vašu spoločnosť vždy a všade,
 • možnosť efektívneho plánovania,
 • reporting, kontrola a vyhodnocovanie výkonnosti,
 • rôzne úrovne prístupu – aktívny / pasívny prístup / vlastná inštalácia.

V systéme Safirs Managér nájdete funkcionality súvisiace s evidenciou a kontrolou zákazníkov, úloh uložených zamestnancom, činností, dokumentácie, obežníkov, správy a prevádzky vozidiel, lešení, evidencie úrazov, povinných záznamov a podobne. Toto je len zlomok funkcionalít, vďaka ktorým vás systém bude včas informovať o povinných prehliadkach, kontrolách, miere naplnenia uložených úloh, čím predídete možným sankciám, či neefektívnemu vynakladaniu firemných zdrojov. Systém ponúka aj možnosti pre podrobný reporting evidovaných úloh, zákazníkov a zamestnancov.

Safirs Manager je poskytovaný vo forme služby SaaS (software as a service) v 3 verziách:

 1. pasívny prístup - prístup len na čítanie pre kontrolu informácií spravovaných v systéme spoločnosťou Safirs, s.r.o. v rámci esafirs.sk,
 2. aktívny prístup - aktívny prístup k dátam spravovaným spoločnosťou Safirs, s.r.o. s možnosťou pridávať, upravovať a importovať dáta (napr. z MS Excel) v rámci esafirs.sk,
 3. vlastná inštalácia - samostatná inštalácia aplikácie na vlastnej doméne, aktívny prístup k dátam s možnosťou pridávať, upravovať a importovať dáta (napr. z MS Excel) a rozšírené možnosti vlastnej konfigurácie. 

 

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte prostredníctvom tohto kontaktného formulára. Položky označené * sú povinné.

Meno *:
Firma:
Telefón *:
E-mail:
Adresa:
Správa *:

The company Safirs, Ltd., has expanded its portfolio of tightness testing services including non-destructive leakage testing. Water Act no. 364/2004 Coll. [1] Article 39, section (2) (d) requires, in all establishments containing dangerous substances, the inspection of their technical condition and the tightness test.

skúšky tesnosti

Objects in need for tightness tests

 • storage tanks, e.g. trays (metal, laminate, plastic, enamelled, etc.) of petroleum products,
 • piping,
 • catching emergency boats, respectively catching emergency tanks,
 • waste water bins,
 • cesspools for storage of liquid fertilizers and silage juices,
 • home cesspools for family houses and recreational cabins (water proof or waterproofing test or cesspit test) that is required for an application for an calibration approval procedure,
 • domestic and industrial sewage treatment plants,
 • septic tanks,
 • fuel filling stations (fuel),
 • oil separators,
 • oil traps,
 • industrial floors,
 • handling areas, etc.

The company Safirs, Ltd., provides the following methods for carrying out tightness testing of tanks, pipes, emergency crashes tanks, collecting pits, ditches, industrial floors and the like:

 • integral overpressure tests of tanks (air to a maximum pressure of 50 kPa according to STN 753415),
 • integral pipe overpressure tests (according to STN 753415),
 • sewerage and sewerage tests (according to EN 1610 - air or water test),
 • localization welding tests using vacuum chambers (according to STN 753415),
 • localization welding test - capillary test PT (penetration testing according to STN 753415),
 • localization vacuum testing of objects by vacuum chambers (according to STN 753415),
 • sewerage and sewerage tests (according to EN 1610 - air or water test),
 • water tightness tests for emergency tanks, junks, and the like (according to STN 750905).

Our company is ready to carry out these services related to the maintenance of fire equipment:

 •  inspection, repair and re-filling of fire extinguishers,
 •  control of hosepipe devices and fire water supply pipes (fire hydrants),
 •  maintenance and inspection of fire closures (fire doors, fire dampers),
 •  equipment for the removal of heat and combustion products,
 •  inspections of electric fire-alarm signalling,
 •  control of stable extinguishing equipment.

 Inspections, repairs and servicing are performed within the deadlines set by the legislative requirements. We provide repairs, delivery of materials and extra services according to the order from the client or in the case of continual orders within contracts for the provision of services.

Pracovná zdravotná služba (PZS) plní funkciu odborného poradcu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavným cieľom je udržanie  dlhodobej zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na prácu, zlepšovanie kvality pracovného prostredia a faktorov práce.

Činnosť PZS upravuje legislatívny rámec a to hlavne:

 • Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Vyhláškou MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov;
 • Vestníkom MZ SR 2014 – Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci” číslo: S06881-OZS-2016 s platnosťou od  platné od 02.11.2016.

Zameranie  PZS:

 • prevencia vzniku ochorení súvisiacich s prácou,
 • znižovanie výskytu chorôb z povolania,
 • zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia z hľadiska ich vplyvu na zdravie zamestnancov.

Medzi základné činnosti PZS Safirs, s.r.o. patrí:

 • dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami u zamestnávateľov, ktorí majú zaradených zamestnancov do kategórie 1, 2, 3 a/alebo 4,
 • dohľad nad zdravím zamestnancov so zabezpečením vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok,
 • poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov a vzájomná spolupráca,
 • vzdelávanie zamestnancov.

Hlavnými benefitmi služieb PZS poskytovanými spoločnosťou Safirs, s.r.o. je znižovanie počtu pracovníkov zaradených v rizikovej 3. a 4. kategórii prác z hľadiska zdravotných rizík, zlepšenie výkonnosti zamestnancov, zníženie nákladov zamestnávateľa, zníženie fluktuácie zamestnancov, zvýšená spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými podmienkami.

 

PZS Safirs s.r.o. ponuka služieb

Ponuka služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. v oblasti PZS je komplexná a zahŕňa všetky činnosti vyplývajúce z požiadaviek legislatívy.

 

Novinka - Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov

Portfólio služieb Safirs, s.r.o. sme rozšírili o Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov. Viac sa dočítate na našom blogu.

 

Na základe zmluvného vzťahu poskytujeme: 

1. Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami:

 • identifikácia a hodnotenie zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečenie posudzovania jednotlivých faktorov práce a pracovných podmienok –  hodnotenie expozície, zabezpečenie akreditovaného merania jednotlivých faktorov práce, posúdenie ich vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • vypracovanie/aktualizácia posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie/aktualizácia prevádzkových poriadkov,
 • vypracovanie/aktualizácia interných smerníc – napr. zabezpečenie pitného režimu zamestnancov, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, traumatologický plán, práca so zobrazovacími jednotkami a pod.,
 • podávanie návrhov na odstránenie, resp. zníženie rizík vyplývajúcich z povahy práce a/alebo faktorov pracovného prostredia,
 • kategorizovanie prác zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek na rôznych pracoviskách so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečovanie školení a odborných seminárov pre  zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravia, poskytovania predlekárskej prvej pomoci, zasielanie osvetových materiálov.

 

2. Dohľad nad zdravím zamestnancov - zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu sa vykonáva na základe vyhodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Dôvody vykonávania LPP:

 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na danú prácu,
 • zistenie možných  zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou
 • zistenie kontraindikácií na vykonávanie práce.

V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zabezpečujeme tieto LPP:

 • vstupná LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu,
 • periodická LPP - v súvislosti s výkonom práce,
 • LPP pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupná LPP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada,
 • pre profesie, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle právnych predpisov (napr. nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a pod.)
 • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov,
 • mimoriadna LPP.

Na základe analýzy pracovnej činnosti v internej smernici definujeme povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa vykonávania LPP.

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, príp. obdŕžali návrh cenovej ponuky, prosím, využite kontaktný formulár: 

 

Formulár pre vyžiadanie cenovej ponuky – zmluvný vzťah

Ak máte záujem o vyžiadanie cenovej ponuky, vyplňte nižšie uvedený formulár...

Názov spoločnosti *
Sídlo spoločnosti *
Kontaktná osoba *
Telefón *
E-mail *
Vysunuté pracoviská
Riziká vyhlásené príslušným RÚVZ
(pri jednotlivých faktoroch práce/pracovného prostredia uveďte počet zamestnancov)
Fyzikálne - hluk:
Fyzikálne - prach:
Fyzikálne - vibracie:
Fyzikálne - mikroklimatické podmienky:
Fyzikálne - iné:
Biologické:
Chemické:
Iné:
Máte – mali ste už zabezpečenú PZS (ak áno, konkretizujte)
Doplňujúce údaje

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Služby PZS poskytujeme aj bez zmluvného vzťahu a to na základe cenovej ponuky:

 • zabezpečenie hodnotenia fyzickej záťaže a lokálnej svalovej záťaže, manipulácie s bremenami, vypracovanie posudku o riziku a prevádzkového poriadku pre prácu pri zvýšenej fyzickej záťaži zamestnancov,
 • zabezpečenie hodnotenia psychickej záťaže pri práci, vypracovanie posudku o riziku s návrhom na zaradenie prác do kategórií,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov s posudkami o riziku je jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • školenie zamestnancov v oblasti predlekárskej prvej pomoci, prevencii vzniku ochorení súvisiacich s prácou špecificky pre faktory, ktorým sú zamestnanci vystavení.

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, príp. obdržali návrh cenovej ponuky, prosím, využite kontaktný formulár: 

 

Formulár pre vyžiadanie cenovej ponuky – jednorazová služba

Ak máte záujem o vyžiadanie cenovej ponuky, vyplňte nižšie uvedený formulár...

Názov spoločnosti *
Sídlo spoločnosti *
Kontaktná osoba *
Telefón *
E-mail *
Vysunuté pracoviská
Prevažujúca činnosť
Počet zamestnancov / z toho žien:
Mám záujem o nasledujúce služby – prosím vypíšte
Názov PZS, s ktorou máte zmluvný vzťah
Doplňujúce údaje

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

3. Vzdelávanie a výchova

Súčasťou portfólia služieb PZS spoločnosti Safirs, s.r.o. sú aj vzdelávacie a výchovné činnosti - školenia, prednášky, kurzy, semináre – zamerané predovšetkým na ochranu zdravia pri práci a tiež problematiku zdravého životného štýlu, prevencie civilizačných ochorení a ochorení podporno – pohybového aparátu, ergonómie, predlekárskej prvej pomoci, a pod..

 

Obsah a rozsah vzdelávania plne prispôsobujeme potrebám zamestnávateľa a jeho zamestnancov s ohľadom na druh vykonávaných prác, rizikové faktory a pracovné prostredie.

 

4. Poradenstvo a spolupráca

Zamestnávateľom, zamestnancom a zástupcom zamestnancov poskytujeme poradenstvo v oblasti:

 • legislatívy - pracovno-právnych predpisov, stanovených požiadaviek z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhujeme implementáciu právnych noriem do praxe,
 • stavebno-technických, dispozičných riešení pracoviska - vrátane ergonómie, priestorového usporiadania pracovísk a pracovných miest, stravovacieho/ubytovacieho zariadenia a pod.; v oblasti základných podmienok pracovného prostredia (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zabezpečenie pitnej vody a pod., vzhľadom na charakter práce zamestnancov),
 • posudzovania vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov - možné návrhy opatrení na zníženie ich negatívneho vplyvu na zdravie,
 • organizácie práce – striedanie práce a odpočinku, vplyv stanoveného tempa práce a spôsobu práce na zdravie zamestnancov,
 • znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom - navrhujeme možnosti opatrení na odstránenie/redukciu rizík na jednotlivých pracoviskách – možnosti technického, organizačného, iného riešenia,
 • ochrany a podpory zdravia, zdravého životného štýlu a pod..

Poradenstvo poskytujeme osobnými konzultáciami, formou newsletterov s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa hlavne zmien a aktualizácií požiadaviek na PZS.

Spolupracujeme s:

 • vedením spoločnosti, bezpečnostno - technickou službou zamestnávateľa, so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a v oblasti inšpekcie práce,
 • zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou,
 • so vzdelávacími inštitúciami,
 • akreditovanými pracoviskami zameranými na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia.

V prípade záujmu zamestnávateľa sa naši pracovníci PZS zúčastňujú pri kontrolách orgánov štátnej správy, pri objektivizácii faktorov práce a pracovného prostredia, pri odborných poradách apod..

 

5. Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

Objektivizácia faktorov práce a  pracovného prostredia je potrebná pre zhodnotenie zdravotného rizika zamestnancov a zaradenie prác do kategórií.

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa (§ 52 Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov) patrí kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Na základe obhliadky pracovísk a auditu určíme  faktory práce a pracovného prostredia, ktoré je potrebné objektivizovať. Po dohode sprostredkujeme meranie daného faktoru akreditovanou spoločnosťou alebo zhodnotenie daného faktoru práce odborným posúdením (napr. biologické faktory, psychická pracovná záťaž). Na základe protokolu vypracujeme posudok o riziku.

 

6. Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

PZS zabezpečí prostredníctvom vlastných zamestnancov zhodnotenie fyzickej záťaže pri práci podľa aktuálne platnej legislatívy. Podľa požiadavky klienta vypracujeme aj posudky o riziku so zaradením prác do kategórií, v prípade potreby prevádzkový poriadok pre prácu v zvýšenej fyzickej záťaži. Súčasťou dokumentácie je aj návrh opatrení na zníženie fyzickej záťaže a zlepšenie ergonomických podmienok.  

Hodnotenie vykonávame pre jednotlivé parametre celkovej fyzickej záťaže:

 • meranie srdcovej frekvencie a výpočet energetického výdaju pre zhodnotenie náročnosti jednotlivých pracovných činností,
 • zhodnotenie pracovných polôh zamestnancov na základe videozáznamov, vykonanie ergonomického auditu,
 • zhodnotenie ručnej manipulácie s bremenami – zistenie maximálnych hmotností bremien, výpočet celozmenovej hmotnosti bremien, vypracovanie posudku o riziku, porovnanie zistených hodnôt s legislatívou, odporúčania,
 • meranie tlačných a ťažných síl pomocou digitálneho tenzometra – meranie síl zamestnancov používaných pri tlačení, ťahaní vozíkov, pojazdných regálov, manipulátorov a pod. s vypracovaním protokolu z merania.  

Vyššie uvedené parametre fyzickej záťaže hodnotíme každý osobitne alebo vykonávame komplexné meranie – závisí od požiadavky klienta, charakteru práce a pracovných podmienok. Pred meraním vykonávame obhliadky pracovísk s odporúčaním na konkrétne meranie určitých parametrov fyzickej záťaže. 

Meranie lokálnej svalovej záťaže

Ochorenia podporno-pohybového sústavy horných končatín vzniknuté v súvislosti s prácou patria medzi najčastejšie choroby z povolania a predstavujú vážny problém so značným sociálne- ekonomickým dopadom pre jednotlivca i pre zamestnávateľov. Ochorenia často recidivujú a vedú k dlhodobej práceneschopnosti a k zníženiu kvality života pracovníkov.
Najúčinnejším riešením je včasná a účinná prevencia. Aby však mohla byť realizovaná, je najprv potrebné dôsledné posúdenie pracovnej činnosti a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík.

Jedna z najpresnejších metód merania záťaže malých svalových skupín horných končatín (lokálnej svalovej záťaže) je meranie pomocou integrovanej elektromyografie, ktorá je založená na monitorovaní elektrofyziologických potenciálov zo zaťažovaných svalov počas pracovnej zmeny.

PZS Safirs, s.r.o. má odborných pracovníkov, ktorí meranie LSZ hodnotia touto metódou s využitím EMG Holtera.

Záťaže a lokálnej svalovej záťaže majú niekoľkoročné skúsenosti, vykonávali merania v rôznych odvetviach výroby, ale aj služieb. Poradenstvo a návrhy opatrení odporúčame konzultovať priamo na pracovisku s konkretizáciou zistených nedostatkov a s možnosťami ich odstránenia.

 

7. Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 11. 2018 sme rozšírili portfólio služieb oddelenia pracovnej zdravotnej služby (PZS) o ďalšiu činnosť -  služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov, kde sa vykonáva  manipulácia s potravinami, príprava alebo výdaj hotových jedál (napr. potravinárska výroba, predajne, sklady, distribúcia potravín, reštaurácie, bary, kaviarne, stánky rýchleho občerstvenia, jedálne, fast foody, bufety, domy opatrovateľskej starostlivosti a pod..

Poskytujeme a zabezpečujeme:

a) Vypracovanie dokumentácie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vrátane správnej výrobnej praxe, implementáciu tohto systému, poradenstvo 

HACCP (Hazard Analyssis Critical Control Points) je analýza nebezpečenstva zdravotnej a hygienickej nezávadnosti potravín a identifikácia kritických bodov, preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. Predstavuje systém všeobecných zásad, ktoré možno uplatniť v rôznych podmienkach na určenie zodpovednosti za kvality produkovaných požívatín.

Zamestnávateľ – prevádzkovateľ zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami je povinný mať zavedený systém HACCP  podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 29. 4. 2004 o hygiene potravín a Potravinového kódexu, ktorý podľa druhej časti, VIII. hlavy zavádza pojem HACCP ako Správnu výrobnú prax.

Systém HACCP spočíva predovšetkým v zistení jednotlivých procesov v prevádzke, ich dokumentácií, popise činností pre bezpečné podávanie potravín a ich dodržiavaní. V rámci HACCP ponúkame vypracovanie dokumentácie, implementáciu tohto systému, poradenstvo, školenie zamestnancov. Dokumentácia obsahuje:

 • organizačná schéma, plán prevádzky,
 • popis výrobkov a technologických postupov,
 • určenie povinností a zodpovednosti pracovníkov,
 • určenie rozhodujúcich kontrolných bodov,
 • analýza rizík a systém kontroly na ich ovládanie,
 • sanitačný plán a hygienický režim,
 • metrologický program,
 • prevádzkový poriadok prevádzky,
 • návrhy opatrení,
 • vysledovateľnosť,
 • školenia  zamestnancov– určenie periodicity a náplne školenia

b) Doplnkové služby

 • poradenstvo pri uvádzaní prevádzky do trvalého užívania,
 • vstupné a periodické školenia zamestnancov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť,
 • vzdelávanie zamestnancov, ktorí sa pripravujú na skúšky z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností, poskytnutie študijného materiálu k vzdelávaniu.

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorá je spojená s  rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení, napr. pri výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov - zamestnanci, ktorí vykonávajú v rámci svojej pracovnej náplne epidemiologicky závažnú činnosť musia byť zdravotne a odborne spôsobilí pre daný pracovný výkon. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom.
Odborná spôsobilosť  je podmienená kvalifikačným vzdelaním určeným Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon EZČ, ktorý vydáva pre konkrétneho zamestnanca Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a predpisov EÚ (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín) musia byť zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti  hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

Tieto služby sú poskytované mimo paušálnej ceny v zmysle cenníka spoločnosti Safirs, s.r.o., Ružomberok. V prípade záujmu Vám bude zaslaný dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky  pre konkrétnu prevádzku na získanie podrobnejších informácií ohľadom manipulácie s potravinami a zabezpečenie Vašich požiadaviek. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre Vás tieto služby súvisiace so starostlivosťou o požiarne zariadenia:

Služby starostlivosti o požiarne zariadenia

 • kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov,
 • kontrola hadicových zariadení a požiarnych vodovodov (požiarne hydranty),
 • údržba a kontrola požiarnych uzáverov (požiarne dvere, požiarne klapky),
 • revízie elektricko-požiarnej signalizácie (EPS),
 • kontrola stabilných hasiacich zariadení.

Kontroly, opravy a servis zaisťujeme v termínoch stanovených legislatívnymi požiadavkami. Opravy, dodanie materiálu a mimoriadne služby poskytujeme podľa dohody na objednávku, resp. v prípade stálych zákaziek v rámci zmlúv o zabezpečovaní služieb.

 

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroj alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja sa vykoná podľa osobitného predpisu, vyhláška MV SR č. 718/2002 Z. z.

Zabezpečenie kontroly zamestnancami spoločnosti Safirs, s.r.o. s osobitným oprávnením.

 

Kontrola hadicových zariadení a požiarnych vodovodov (požiarne hydranty)

Vyhláška č. 699/2004 MV SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Odberné miesta

 • nadzemný hydrant
 • podzemný hydrant
 • výtokový stojan
 • plniace miesto

Odberné miesto musí byť viditeľne označené červenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku a prevádzkyschopné. Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu.

Hadicové zariadenia

 • hadicové navijáky s tvarovo stálou hadicou
 • nástenné hydranty s plochými hadicami

Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc.

Kontrola

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická alebo podnikajúca fyzická osoba kontroluje:

 • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby
 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijákov
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva
 • množstvo vody v nádrží
 • nepriepustnosť nádrže

 Zabezpečenie kontroly zamestnancami spoločnosti Safirs, s.r.o. s osobitným oprávnením.

 

Požiarne uzávery - požiarne dvere, požiarne klapky

Realizujeme kontroly, preventívnu údržbu a prehliadky požiarnych dverí a kontroly, preventívnu údržbu, prehliadky a opravy požiarnych klapiek. Realizujeme servis ventilátorov pre odvod tepla a dymu. Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Požiarnym uzáverom sa rozumie:

 • dvere požiarne odolné (bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa)
 • dvere dymotesné (bráni prieniku dymu)
 • dvere kombinované (bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu)
 • okno požiarne odolné
 • okno dymotesné
 • okno kombinované
 • klapka požiarne odolná
 • klapka dymotesná
 • klapka kombinovaná
 • dopravníkový uzáver
 • oddeľujúca konštrukcia

Na požiarnom uzávere sa vykonáva:

 1. údržba
 2. kontrola

Zabezpečenie kontroly zamestnancami spoločnosti Safirs, s.r.o. s osobitným oprávnením.

 

Údržba požiarnych uzáverov

Údržba požiarnych uzáverov pozostáva z:

 1. preventívnej údržby
 2. opravy
 3. prehliadky

Preventívnou údržbou PU sa:

zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu. Za vykonanie preventívnej údržby PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie prevádzkovej údržby PU osobou na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

Opravou PU sa:
zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Prehliadkou PU sa:
overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (ďalej len „technická podpora“).

 

Kontrola požiarnych uzáverov

Kontrolou PU je:
súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly PU je uvedený v prílohe č.5 vyhlášky). Za vykonanie kontroly PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie bežnej údržby PU technikom PO podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

 

Lehoty a periódy

Preventívna údržba:

 • vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch
 • najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty

Prehliadka:

 • raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu
 • bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU

Oprava:

 • bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky)

Kontrola:

 • vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neučil kratšiu lehotu

 

Revízie elektricko požiarnej signalizácie (EPS)

Pri systémoch elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) sú vykonávané podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002 pravidelné skúšky ich činnosti a to nasledovne:

 • Východisková revízia – otestovanie celého systému EPS, hlásičov, signalizačných zariadení, prenosových zariadení, kontrola zálohovania napájacieho zdroja po uvedení systému do prevádzky. Táto prvá skúška musí bezpodmienečne predchádzat začiatku používania systému EPS v reálnej prevádzke
 • Pravidelná denná kontrola – zväčsa ju vykonávajú vyškolení zamestnanci u zákazníka. Jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS. Obsahom kontroly je skúška zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania, signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja, podľa záznamov v prevádzkovej knihe.
 • Pravidelná mesačná kontrola – jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS vrátane schopnosti vyhlásiť požiar. Obsahom tejto kontroly je skúška stavu spojov batérie a jej upevnenia, výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny), aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
 • Pravidelná štvrťročná kontrola – jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS vrátane hlásičov požiaru a všetkých výstupov zariadení. Obsahom tejto kontroly je skúška náhradného napájacieho zdroja, kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčnosti, čistoty a neporušenosti. Funkčná skúška výstupov ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, doplňujúcich zariadení a kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
 • Pravidelná ročná kontrola – táto skúška je najdlhšia zo všetkých. Jej úlohou je kompletne zrevidovať systém EPS (ústredňa, hlásiče, kábeláž, signalizácia, pripojené zariadenia). Jej obsahom je kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj, kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení a kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčných parametrov.

Stav EPS zistený vykonanou kontrolou sa zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Kontroly môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS.

Ak nie je zariadenie spôsobilé plniť svoju funkciu, musí sa to zreteľne na tomto zariadení vyznačiť (časť ústredne, tlačidlový hlásič, siréna, atď.) Po dobu, keď bude zariadenie uvedené do úplne funkčného stavu, musí právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba (osoba zodpovedná za prevádzku EPS) zabezpečiť požiarnu ochranu iným spôsobom, napr. ustanovením organizačných opatrení, zavedením pravidelných kontrol alebo pochôdzok, doplnením hasiacich prostriedkov, atď. 

 

Kontrola stabilných hasiacich zariadení

Vyhláška č. 169/2006 MV SR o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

Stabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie.

Polostabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru; dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika.

Obsahom kontrolnej prehliadky stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola:

 • vybavenosti sprievodnou dokumentáciou
 • súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia
 • vybavenosti predpísanými označeniami
 • prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam
 • pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr
 • stálej zásoby hasiacej látky
 • tesnosti zásobníka hasiacej látky
 • chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby
 • kontrola tesnosti chráneného priestoru
 • kontrola rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, technológie a materiálu v chránenom priestore

Obsahom skúšky funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia je skúška:

 • priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO2
 • funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania
 • správnosti chodu čerpadiel a prietoku vody v skúšobnom potrubí
 • funkčnosti poistných ventilov
 • neporušenosti plomby poistnej armatúry
 • funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu
 • funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania)
 • funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení
 • skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením

Spoločnosť Safirs, s.r.o. rozšírila svoje portfólio poskytovaných služieb o skúšky tesností - nedeštruktívne skúšanie tesností.

Vodný zákon č.364/2004 Z.z. [1] v § 39, článok 2, písmeno d) požaduje vykonávať na všetkých objektoch, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné látky, kontrolu ich technického stavu a skúšky tesnosti.

skúšky tesnosti

Zariadenia určené na skúšky tesností

Skúška tesnosti sa týka nasledujúcich skúšaných objektov:

 • skladovacích nádrží t.j. zásobníkov (kovových, laminátových, plastových, smaltovaných, a pod.) na nebezpečné látky resp. ropné produkty,
 • potrubných rozvodov,
 • záchytných havarijných vaní, resp. záchytných havarijných jímok,
 • žúmp pre odpadové vody,
 • žúmp na skladovanie tekutých hospodárskych hnojív a silážnych štiav,
 • domových žúmp pre rodinné domy a rekreačné chaty (doklad o vodotesnosti žumpy resp. atest vodotesnosti žumpy resp. atest o nepriepustnosti žumpy), potrebný k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • domových a priemyselných  čističiek odpadových vôd (ČOV),
 • septikov,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt (PHM),
 • odlučovačov ropných látok,
 • lapačov olejov,
 • priemyselných podláh,
 • manipulačných plôch, a pod.

 

Metódy vykonávania skúšok

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje nasledovné metódy vykonávania skúšok tesnosti nádrží, potrubí, záchytných havarijných vaní resp. záchytných jímok, žúmp, priemyselných podláh a pod.:

 • integrálne pretlakové skúšky nádrží (vzduchom na max. tlak 50 kPa podľa STN 753415),
 • integrálne pretlakové skúšky potrubí (podľa STN 753415),
 • skúšky kanalizačných potrubí a stôk (podľa STN EN 1610 - skúška vzduchom, alebo vodou),
 • lokalizačné skúšky tesnosti zvarov s využitím vákuových komôrok (podľa STN 753415),
 • lokalizačné skúšky tesnosti zvarov – kapilárna skúška PT (penetration testing podľa STN 753415),
 • lokalizačné podtlakové skúšky objektov vákuovými komôrkami (podľa STN 753415),
 • skúšky kanalizačných potrubí a stôk (podľa STN EN 1610 - skúška vzduchom, alebo vodou),
 • skúšky vodotesnosti záchytných havarijných vaní (jímok), žúmp, a pod. (podľa STN 750905).

 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.