Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Nezaradené

Medzi našich spokojných klientov patria aj spoločnosti:

 • Mondi SCP, a.s.
 • KIA MOTORS Slovakia, s.r.o. 
 • Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
 • Smrečina Hofatex, a.s. 
 • INA Kysuca, a.s. 
 • INA, a.s.
 • Glovis Slovakia, s.r.o.
 • Kovohuty, s.r.o. 
 • Slovnaft, a.s.
 • Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Hydroekol, s.r.o. 
 • SPP, a.s.
 • Eustream, a.s.
 • Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o.
 • Hanil E-Hwa Automotive Slovakia, s.r.o.
 • ENEL a.s.
 • PILEX s.r.o.,
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP
 • SCP Papier, a.s. Bratislava
 • Swedwood Slovakia, s.r.o., Liptovský Mikuláš
 • TENTO, a.s.
 • Madi´s, s.r.o.
 • Slovwood, s.r.o.
 • TEEN Slovakia, s.r.o. 
 • Holz, s.r.o. Banská Bystrica
 • Lepas, s.r.o.
 • EUROCOM Investment, s.r.o.
 • EUROCOM EXCO, s.r.o.
 • Andante, s.r.o.
 • Mesto Ružomberok
 • Urbariáty a obce okresu Ružomberok
 • a iné.

Často kladené otázky

Obsah sa pripravuje...

Momentálne nie sú k dispozícii voľné pracovné pozície.

Budeme radi ak nám napriek tomu pošlete váš životopis. V prípade, že sa uvolní zodpovedajúca pracovná pozícia, budeme vás kontaktovať. Profesijné životopisy zasielajte na e-mailovú adresu: kariera@safirs.sk.

 

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií ako aj používanie stále väčšieho množstva nových chemických látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií, ktoré môžu mať tragické následky na životoch, zdraví a majetku ľudí alebo na životnom prostredí. Príčinou týchto priemyselných havárii je buď nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zlyhanie ľudského faktora alebo nesprávny technologický postup.

Závažné priemyselné havárie

Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú úlohu nebezpečné chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenosťou na rýchle a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného ukladá prevádzkovateľom podnikov povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká možných havárií, prijať bezpečnostné opatrenia, plniť si ohlasovaciu a informačnú povinnosť a zabezpečiť výcvik a vybavenie zamestnancov pre prípad vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Spoločnosť Safirs, s r.o. získala v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. autorizáciu MŽP SR na vykonávanie činnosti prevencie závažných priemyselných havárií.

Služby v oblasti závažných priemyselných havárií (ZPH) zahŕňajú:

 • komplexné poradenstvo v oblasti ZPH,
 • výkon špecialistu na prevenciu ZPH, vykonávanie služby,
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie ZPH,
 • kategorizácia a zaradenie podniku do príslušnej kategórie,
 • oznámenie o zaradení podniku,
 • hodnotenie rizík,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • vykonávanie školení v oblasti ZPH.

Zákonný rámec prevencie priemyselných havárií

V rámci krajín Európskej únie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií je smernica Europského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií s  prítomnosťou nebezpečných látok, nazývaná tiež SEVESO III, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky túto oblasť komplexne rieši zákon NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacia  Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naša spoločnosť poskytuje kontrolu a servis hasiacej techniky podľa termínov stanovených požiarnymi a technickými predpismi.

Služby kontroly servisnej a hasiacej techniky

 • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov,
 • periodické skúšky hasiacich prístrojov vrátane komplexného dielenského servisu,
 • kontrolu, opravu a servis zariadení pre zásobovanie požiarnou vodou,
 • tlakové skúšky požiarnych hadíc,
 • zabezpečenie vykonania revízie EPS, komínov, klapiek a pod.

 

Naša spoločnosť poskytuje vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavieb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich vyhlášok prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany.

Služby v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

 • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie,

 • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie,
 • 
vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pri zmene stavby,

 • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • vypracovanie požiarnej charakteristiky užívanej stavby,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia,

 • vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami stavby podľa projektovej dokumentácie.


Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z., ktoré ukladá povinnosť stavebníka vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori), pre stavby na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktoré bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

Prípravná fáza stavby

 • vypracovanie Plánu BOZP na stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými potrebnými požiadavkami,
 • ohlásenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia),
 • na základe požiadavky dodanie všetkých potrebných a požadovaných prostreidkov z oblasti BOZP a OPP,
 • poskytnutie odbornej pomoci pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Fáza realizácie stavby

 • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávané na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania,
 • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov,
 • dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
 • kontroluje zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám,
 • sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov,
 • organizuje kontrolné dni zamerané k dodržiavaniu Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov,
 • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať  potrebnú kvalitnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre  zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje

 • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP,
 • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizácia dokumentácie BOZP,
 • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a oborných školení  v oblasti BOZP,
 • vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok,  školenia) a dohľad nad nimi,
 • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP, 
 • účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • odborná poradenská činnosť.

Prečítajte si informácie o predmete zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby...

Tip

Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

Pod pojmom civilná ochrana treba rozumieť systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúci najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Služby poskytované v oblasti civilnej ochrany zahŕňajú:

 • vypracovanie, vedenie a aktualizovanie zákonnej dokumentácie civilnej ochrany,
 • vypracovanie bezpečnostnej analýzy,
 • vypracovanie plánu ochrany,
 • spolupracovanie pri precvičovaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • odbornú pomoc pri zriaďovaní jednotiek civilnej ochrany,
 • školenia v oblasti civilnej ochrany,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • poradenstvo pri výbere ochranných odevov a pomôcok súvisiacich s civilnou ochranou,
 • komplexné poradenstvo pri plnení ďalších povinností PO a podnikajúcich FO v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. vznikla 10. októbra 2004 a v oblasti požiarnej ochrany sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Postupne si spoločnosť získala dobré meno a vyprofilovala sa na firmu poskytujúcu služby v rámci celého územia Slovenska ako aj Českej republiky.

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním odborných služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi, prevádzkovaním závodných hasičských útvarov, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prevenciou závažných priemyselných havárii, podnikovým životným prostredíma a civilnou ochranou. Našim cieľom je dlhodobo a efektívne poskytovať zákazníkom komplexné služby na profesionálnej úrovni. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore a bohatými skúsenosťami, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

Safirs, s.r.o. v súčasnosti zamestnáva 130 zamestnancov a na Slovensku sa radí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce služby v oblasti BOZP a OPP dodávateľským spôsobom.

Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie a životy svojich zamestnancov, ako aj nemalé materiálne hodnoty.

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.