Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Nezaradené

Spoločnosť Safirs, s.r.o. na základe udelených oprávnení ponúka široké spektrum služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom svojich vysoko kvalifikovaných a skúsených lektorov v oblasti BOZP, OPP a odpadového hospodárstva. Naša spoločnosť poskytuje odbornú výchovu a vzdelávanie (školenia) a odborné kurzy  na výkon špecifických pracovných činností.

Termíny kurzov a školení

Odborná výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP):

 • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
 • výchova a vzdelávanie osôb  pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
 • výchova a vzdelávanie osôb  na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 Odborné školenia v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP):

 • školenie novoprijatých zamestnancov
 • opakované školenie zamestnancov
 • školenie ostatných zamestnancov, osôb, ktoré sa zdržujú v priestoroch organizácie
 • školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek (400 hod.)
 • odborná príprava členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (40 hod.)
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • školenie preventivárov požiarnej ochrany obce

Ďalšia odborná výchova a vzdelávanie:

 • školenie prvej pomoci
 • školenia v oblasti životného prostredia
 • školenie v oblasti odpadového hospodárstva
 • školenia v oblasti civilnej ochrany
 • školenia v oblasti závažných priemyselných havárií

Služby poskytované v oblasti ochrany životného prostredia sú zamerané najmä na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo. Spoločnosť Safirs, s.r.o. pokrýva všetky vyššie spomenuté oblasti.

Odpadové hospodárstvo zahŕňa:

 • havarijný plán na nakladanie s odpadom,
 • evidenciu odpadov,
 • identifikačné listy nebezpečného odpadu,
 • prevádzkové poriadky,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • školenia na úseku odpadového hospodárstva.

Ochrana ovzdušia zahŕňa:

 • určovanie zdroja znečistenia ovzdušia,
 • výpočet znečistenia ovzdušia,
 • prevádzkové poriadky,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

Vodné hospodárstvo zahŕňa:

 • prevádzkové poriadky,
 • hlásenie o odbere a vypúštaní odpadových vôd,
 • plánovanie revízií, kontrol a údržby zariadení,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • školenia na úseku vodného hospodárstva.

Neustálym nadobúdaním teoretických vedomostí s následným praktickým výcvikom a využívaním modernej hasičskej techniky dokážeme plniť aj tie najnáročnejšie úlohy v oblasti požiarnej represie pri likvidácii požiarov, ekologických zásahov ako aj iných mimoriadnych udalostí. V záujme poskytovania komplexných služieb Vám naša spoločnosť súčasne ponúka aj kvalitné a efektívne služby v oblasti požiarnej prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj v prevencii závažných priemyselných havárií.

V snahe garantovať vysokú odbornú úroveň svojich zamestnancov pripravených na profesionálne riešenie akejkoľvek vzniknutej situácie, spoločnosť Safirs, s.r.o. venuje veľkú pozornosť aj odbornej teoretickej príprave a vzdelávaniu svojich zamestnancov a to vo vlastnom akreditovanom školiacom stredisku.

Naše služby poskytované pri prevádzkovaní hasičských jednotiek:

 • likvidácia vzniknutých požiarov,
 • likvidácia následkov výbuchov, ekologických havárií a iných mimoriadnych udalostí,
 • záchrana osôb z nebezpečných priestorov,
 • záchranná služba na zdolanie ZPH,
 • požiarne asistencie na miestach s nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zdravotná dopravná služba,
 • detekcia plynov a pár,
 • výpomoc s využitím výškovej techniky,
 • kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie predpisov v oblasti OPP a BOZP,
 • kontrola požiarno-technických zariadení (PHP, hydranty, vodovody, EPS,....)

Základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek

Spoločnosť Safirs, s.r.o. vykonáva základnú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek od roku 2009 na základe oprávnenie udeleného od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Základnú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek zastrešujú tímy odborníkov a skúsených lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania zamestnancov podnikových hasičských jednotiek ako aj príslučníkov HaZZ.

Cieľom základnej prípravy pre budúcich hasičov je získanie a osvojenie si požadovaných znalostí, zručností a návyky potrebné na vykonávanie záchranných prác potrebných pri zdolávaní požiaru a iných mimoriadnych udalostí.

Fotogaléria ZHU Safirs

 • zhu-safirs_6
 • zhu-safirs_4

Prezrite si celú fotogalériu...

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach pomocou vlastných zdrojov a jednoduchých úkonov na zabránenie vzniku požiaru alebo jeho zdolávanie.

Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhláške č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V mnohých prípadoch záleží od dôslednej a systematickej realizácie opatrení zameraných najmä na dôsledne odstraňovanie príčin a nedostatkov spôsobujúcich vznik požiarov.

Ochrana pred požiarmi

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a ďalších právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi.

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi:

 • vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi,
 • školenia o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • kontrola požiarnych uzáverov,
 • vykonanie, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
 • zabezpečenie komplexného výkonu ochrany pred požiarmi pre odberateľa na základe zmluvy,
 • účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (ŠPD),
 • sledovanie termínov revízii súvisiacich s ochranou pred požiarmi,
 • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavieb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich vyhlášok prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany.

Služby v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie,

 • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie,
 • 
vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pri zmene stavby,

 • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • vypracovanie požiarnej charakteristiky užívanej stavby,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia,

 • vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami stavby podľa projektovej dokumentácie.


 

Požiarnotechnické zariadenia

Naša spoločnosť poskytuje kontrolu a servis hasiacej techniky podľa termínov stanovených požiarnymi a technickými predpismi.

Služby kontroly servisnej a hasiacej techniky:

 • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov,
 • periodické skúšky hasiacich prístrojov vrátane komplexného dielenského servisu,
 • kontrolu, opravu a servis zariadení pre zásobovanie požiarnou vodou,
 • tlakové skúšky požiarnych hadíc,
 • zabezpečenie vykonania revízie EPS, komínov, klapiek a pod.

 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je komplikovaná a zharmonizovať podnikanie s legislatívnymi požiadavkami nie je jednoduché. Práve z tohto dôvodu je výhodné využitie služieb špecializovanej firmy akou je aj spoločnosť Safirs, s.r.o., ktorá zaistí spracovanie potrebnej dokumentácie a kontrolu celkového stavu BOZP.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci je v praktickom poňatí súbor opatrení, ktoré pri správnej aplikácii alebo realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby sa pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia ľudského zdravia znížila na minimum. Tieto opatrenia treba zahrnúť už do fázy prípravy podnikateľského plánu, nakoľko sa môžu preniesť do finančnej náročnosti podnikania.

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Upozornenie

Nedodržiavanie požiadaviek právnych predpisov v tejto oblasti môže mať nielen likvidačné následky pre podnikateľa v dôsledku kontrol a následných pokút, ale aj celoživotne nepríjemné pocity, pokiaľ následkom nedbalého konania a nedodržiavania týchto právnych predpisov dôjde u zamestnancov k vážnym zdravotným následkom.

Tip - právne pozadie BOZP

Právo na zaistenie ochrany zdravia vychádza z legislatívnych predpisov najvyššej právnej sily. Ide predovšetkým o Listinu základných práv a slobôd, občiansky zákonník, smernice Európskeho spoločenstva a medzinárodné zmluvy. Viac informácií o právnom pozadí ochrany zdravia si môžete prečítať v našom blogu Ochrana zdravia z pohľadu práva.

 

Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú kvalitnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:

 • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP,
 • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP,
 • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
 • vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi,
 • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP,
 • účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • odbornú poradenskú činnosť.

Prečítajte si informácie o predmete zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby...

Tip

Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Koordinácia BOZP na stavenisku

Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z., ktoré ukladá povinnosť stavebníka vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori) pre stavby, na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktoré bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

Prípravná fáza stavby:

 • vypracovanie Plánu BOZP na stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými potrebnými požiadavkami,
 • ohlásenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia),
 • na základe požiadavky dodanie všetkých potrebných a požadovaných prostriedkov z oblasti BOZP a OPP,
 • poskytnutie odbornej pomoci pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Fáza realizácie stavby:

 • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávané na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania,
 • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov,
 • dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
 • kontroluje zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám,
 • sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov,
 • organizuje kontrolné dni zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov,
 • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje širokú paletu služieb zameraných na služby a poradenstvo v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, životného prostredia, civilnej obrany a prevádzkovania hasičských jednotiek. Súčasťou našej činnosti sú taktiež školenia, ktoré poskytujeme firmám a jednotlivcom v našom akreditovanom školiacom stredisku. Hlavným cieľom našej spoločnosti je Vaša spokojnosť s našimi službami!

Prevádzkovanie hasičských jednotiek (ZHÚ)

Naša spoločnosť poskytuje tiež služby odbornej prípravy a tréningu zamestnancov hasičských jednotiek. Zameriavame sa tiež na priame prevádzkovanie závodných hasičských útvarov (ZHÚ) pre našich klientov.

Viac informácií

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pomerne komplikovaná a zharmonizovať Vaše podnikanie s legislatívnymi požiadavkami nie je jednoduché. Nechajte povinnosti a starosti s BOZP na nás a pokojne sa venujte Vášmu podnikaniu!

Viac informácií

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby. Jedná sa predovšetkým o služby požiarnej prevencia a bezpečnosť stavieb, kontroly požiarnotechnický zariadení, služby prevencia priemyselných havárií a ďalšie činnosti.

Viac informácií

Závažné priemyselné havárie

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií. Jedná sa o komplexné poradenstvo v oblasti ZPH, výkon špecialistu na prevenciu ZPH a ďalšie služby.

Viac informácií

Pracovná zdravotná služba

Činnosti pracovnej zdravotnej služby slúžia na hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. V portfóliu služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. sa nachádza aj zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Viac informácií

Podnikové životné prostredie

Podnikové životné prostredie je dnes stále viac diskutovanou a citlivou témou, ktorá je dôležitá nielen z hľadiska splnenia zákonných noriem ale tiež pre dobrú prezentáciu firmy voči partnerom a verejnosti. Naša spoločnosť poskytuje poradenské služby v oblasti odpadové hospodárstva, ochrana ovzdušia, vodného hospodárstva a ďalšie.

Viac informácií

Civilná ochrana

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje tiež služby a poradenstvo v oblasti dokumentácie a školení civilnej obrany od vypracovania potrebnej dokumentácie, cez spolupracovanie pri precvičovaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti až po odbornú pomoc pri zriaďovaní jednotiek civilnej obrany.

Viac informácií

Starostlivosť o požiarne zariadenia

Starostlivosť o požiarne zariadenia

Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre Vás služby súvisiace so starostlivosťou o nasledujúce požiarne zariadenia: hasiace prístroje, hadicové zariadenia a požiarne vodovody (požiarne hydranty), požiarne uzávery (požiarne dvere, požiarne klapky), elektricko požiarna signalizácia (EPS) a stabilné hasiace zariadenia.

Viac informácií

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt

Vypracovanie Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov nie je len Vašou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale prevenciou možných bezpečnostných rizík vyplývajúcich z ich straty, odcudzenia a zneužitia.

Viac informácií

Školiace stredisko

Akreditované

Naše akreditované školiace stredisko ponúka širokú škálu školení a tréningových programov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, školení vodičov, školení práce vo výškach a mnoho iných.

Viac informácií

Skúšky tesností

skusky tesnosti Spoločnosť Safirs, s.r.o. vo svojom portfólio služieb ponúka aj skúšky tesností  - nedeštruktívne skúšanie tesností. Viac informácií

Facility Management

 
Široké portfólio služieb ako technická správa budov, upratovacie, bezpečnostné a stavebné služby, ozonizácia, služby pre domácnosť Majordomus a podporné služby – všetko pre redukciu Vašich povinností a starostí. Viac informácií

Implementácia manažérskych systémov

 
Možno práve Váš obchodný partner vyžaduje, aby Vaše výrobné procesy, tovary a služby a firma boli certifikované na základe niektorej zo všeobecne uznávaných noriem (napr. ISO). Práve Safirs, s.r.o. môže byť Vašim spoľahlivým partnerom na ceste implementácie vybraných manažérskych systémov a získania potrebných certifikátov. Viac informácií

SAFIRS MANAGER - informačný a manažérsky systém

 
 

Unikátny interný informačný a manažérsky systém, ktorí uľahčí riadenie vnútorných procesov a celej firmy.

Viac informáci

Prevádzkovanie hasičských jednotiek (ZHÚ)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

 

Odborná príprava zamestnancov hasičských jednotiek a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov (ZHÚ) pripravených na profesionálne riešiť akúkoľvek vzniknutú situáciu.

Viac informácií

 

Nechajte povinnosti a starosti s BOZP na nás a pokojne sa venujte Vášmu podnikaniu!  Objavte výhody využitia služieb špecializovanej firmy akou je aj spoločnosť Safirs, s.r.o.

Viac informácií

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Závažné priemyselné havárie

 

Požiarna prevencia a bezpečnosť stavieb, prevencia priemyselných havárií, vypracovanie dokumentácie OPP, školenia OPP, odborná príprava požiarnych hliadok a iné služby.

Viac informácií

 

Služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií zahŕňajú komplexné poradenstvo v oblasti ZPH, výkon špecialistu na prevenciu ZPH a ďalšie služby.

Viac informácií

Pracovná zdravotná služba

Podnikové životné prostredie

Činnosti pracovnej zdravotnej služby slúžia na hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Komplexne zabezpečujeme aj služby zamerané na PZS.

Viac informácií

Služby podnikového životného prostredia sú zamerané hlavne na odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo a ďalšie príbuzné služby.

Viac informácií

Civilná ochrana

Školiace stredisko

Služby a poradenstvo v oblasti dokumentácie a školení civilnej obrany.

Viac informácií

Naše akreditované školiace stredisko ponúka širokú škálu školení a kurzov.

Viac informácií

Ochrana osobných údajov a GDPR

Skúšky tesností

 

Komplexné služby ochrany osobných údajov a ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Viac informácií

 skusky tesnosti Spoločnosť Safirs, s.r.o. vo svojom portfólio služieb ponúka aj skúšky tesností  - nedeštruktívne skúšanie tesností.

Viac informácií

Implementácia manažérskych systémov

 Starostlivosť o požiarne zariadenia 

Poskytujeme komplexné služby a poradenstvo pre získanie certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Viac informácií

 starostlivost o PZ Služby súvisiace so starostlivosťou o hasiace prístroje, hadicové zariadenia a požiarne vodovody, požiarne uzávery, elektricko požiarna signalizácia a stabilné hasiace zariadenia.

Viac informácií

SAFIRS MANAGER - informačný a manažérsky systém

Unikátny interný informačný a manažérsky systém, ktorí uľahčí riadenie vnútorných procesov a celej firmy.

Viac informácií

   

 

MAREC 2022

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov)
Objednať

Termín: 5.3.2022

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie vodičov motorových vozíkov 

Cena: základný kurz: základný kurz: 55 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/trieda, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 13 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Erika Rybová, tel.: 0903 899 452, e-mail: rybova@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov)
Objednať

Termín: 5.3.2022

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Žilina

Popis vzdelávania: školenie vodičov motorových vozíkov 

Cena: základný kurz: základný kurz: 55 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/trieda, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 13 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: Ing. Ján Slížik, tel.: 0910 120 704, e-mail: slizik@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 11.3.2022

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: Školenie pre lešenárov na montáž a demontáž lešenia.

Cena: základný kurz:45 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/osoba, pravidelné a opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Erika Rybová, tel.: 0903 899 452, e-mail: rybova@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 11.3.2022

Čas: 8.00 hod.

Miesto: Žilina

Popis vzdelávania: Školenie pre lešenárov na montáž a demontáž lešenia.

Cena: základný kurz:45 €/osoba, rozširujúci kurz: 25 €/osoba, pravidelné a opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: Ing. Ján Slížik, tel.: 0910 120 704, e-mail: slizik@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorovej reťazovej píly pri ťažbe a manipulácií dreva
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 14.3.2022

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania:Školenie pilčíkov na obsluhu RMRP, ktorí vykonávajú ťažbu a manipuláciu dreva v zmysle vyhlášky 46/2010 Z.z.

Cena: základný kurz: 95 €/osoba, opakované oboznamovanie: 15 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Juraj Hrabuša, tel.: 0904 198 042, e-mail: hrabusa@safirs.sk


Výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov
Objednať

Termín: 18.3.2022

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: základný kurz  pre prácu vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky môžu absolvovať len  osoby staršie ako 18 rokov a zdravotne spôsobilé (zdravotnú spôsobilosť doložiť k prihláške).

Cena: 100 €/osoba, duplikát preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: p. Kamil Weiss, tel.: 0908 237 522, e-mail: weiss@safirs.sk


22

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení  VVZ-0103/10-08.1
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov

Objednať

Termín: 21.3.2022

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Ružomberok

Popis vzdelávania: školenie strojníkov stavebných strojov a zariadení

Cena: základný kurz: 150 €/osoba, rozširujúci kurz: 75 €/skupina, opakované oboznamovanie: 20 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií:  p. Erika Rybová, tel.: 0903 899 452, e-mail: rybova@safirs.sk


20

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení  VVZ-0103/10-08.1
– podľa požiadavky: Základná odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava / Opakované oboznamovanie zamestnancov

Objednať

Termín: 21.3.2022

Čas: 7.00 hod.

Miesto: Žilina

Popis vzdelávania: školenie strojníkov stavebných strojov a zariadení

Cena: základný kurz: 150 €/osoba, rozširujúci kurz: 75 €/skupina, opakované oboznamovanie: 20 €/osoba, aktualizačná odborná príprava: 15 €/osoba, duplikátu preukazu: 5 €/kus

Viac informácií: Ing. Ján Slížik, tel.: 0910 120 704, e-mail: slizik@safirs.sk


 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.