Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Právo na zaistenie ochrany zdravia vychádza z legislatívnych predpisov najvyššej právnej sily. Ide predovšetkým o Listinu základných práv a slobôd, kde je deklarované právo každého človeka na uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu zdravia. Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú ďalej právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a na zvláštne pracovné podmienky.

Ďalej aj podľa občianského zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, hlavne života a zdravia. Občiansky zákonník taktiež upravuje aj zodpovednosť za škodu na zdraví či majetku.

Často sa otázky bezpečnosti práce spájajú iba s pracovnoprávnymi vzťahmi, avšak podľa vyššie uvedeného je zrejmé, že ochrana zdravia a života je základným ústavným právom každého občana. Každá osoba je pritom povinná správať sa tak, aby nespôsobila škodu inej osobe. V pracovnoprávnych vzťahoch je problematika BOZP už riešená v konkrétnych požiadavkách súvisiacich práve s výkonom jednotlivých druhov prác, čo predstavuje len prosté rozvinutie vyššie uvedených práv a povinností. 

Právne predpisy v oblasti BOZP

Bližšie podmienky pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzajú zo smerníc Európského spoločenstva (napr. smernice 89/391) a medzinárodných zmlúv (napr. dohody Medzinárodnej organizácie práce č. 120, 155 a 161), ktoré boli zakomponované do právneho poriadku Slovenskej republiky.

V Slovenskej republike je od roku 2001 účinný zákonník práce, ktorý vo svojej šiestej časti s názvom ,,Ochrana práce‘‘ bližšie špecifikuje požiadavky kladené tak na zamestnávateľov ako aj na zamestnancov. Ďalším predpisom je Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci. Okrem týchto dvoch právnych predpisov existuje ešte niekoľko ďalších predpisov, ktoré ukladajú povinnosti na úseku BOZP.

 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.