Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou SAFIRS, s.r.o. Vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno: SAFIRS, s.r.o. 
Sídlo: Zarevúca 5039/1C, Ružomberok 034 01 
IČO: 36423874 
Telefón: +421905365266 
E-mail: oou@safirs.sk  

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie Vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie Vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru na našich webových stránkach, alebo nám inak poskytnete Vaše kontaktné údaje, Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári budeme spracúvať vtedy, keď nám prostredníctvom kontaktného formulára budete adresovať akúkoľvek Vašu požiadavku alebo otázku. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať preto, aby sme odpovedali na Vaše otázky a splnili Vaše prípadné požiadavky, týkajúce sa našich služieb. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, a ak sa stanete našimi zákazníkmi, následný zmluvný vzťah medzi nami a Vami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vám však nebudem môcť odpovedať, vstúpiť do zmluvného vzťahu a splniť Vaše požiadavky.

Keď Vás zaujme naša ponuka a vstúpime do zmluvného vzťahu, budeme spracúvať osobné údaje Vás, našich zmluvných partnerov - fyzických osôb, alebo osôb, konajúcich v mene právnických osôb, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu súvisiaceho s našou činnosťou. Vaše údaje spracúvať za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, teda za účelom poskytnutia našich služieb a s tým súvisiacimi činnosťami – komunikáciou s Vami, poskytovaním výchovy a vzdelávania, plnením našich zákonných povinností napr. v oblasti účtovných a daňových povinností, správy registratúry a podobne, tiež za účelom uplatnenia si nášho právneho nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby. Budeme spracúvať Vaše kontaktné údaje, najmä titul, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje. Ak Vám budeme poskytovať naše služby v oblasti v oblasti ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, životného prostredia s podobne, budeme od Vás požadovať len tie osobné údaje (vrátane osobitných kategórií osobných údajov, napr. údaje o zdravotnom stave, lekárskej diagnóze a o pracovnej spôsobilosti), spracúvanie ktorých je potrebné v zmysle zákonov, ktoré upravujú tieto oblasti, napr. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o inšpekcii, zákon o ochrane pred požiarmi a podobne. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať bez Vášho súhlasu, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na plnenie povinností vyplývajúcich tohto zmluvného vzťahu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich nám tiež zo zákona o účtovníctve, zákona o DPH, zákona o archívoch a registratúrach a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné.

Údaje našich zákazníkov ďalej spracúvame na účely marketingu s cieľom propagovania ponuky našich služieb a to napríklad formou zasielania newslettera, informačných emailov, ponukových listov a podobne, na tento účel spracúvame a e-mailovú adresu zákazníkov. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je náš oprávnený záujem, ktorým je poskytnutie relevantných informácií o nových službách, novinkách v našej činnosti, aktualitách v oblasti ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby, životného prostredia s podobne, ktoré Vám, našim zákazníkom, môžu priniesť úžitok a nám pomôžu pri propagácii našich služieb. Ak sa rozhodnete, že už nechcete dostávať marketingové ponuky, môžete ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.

Ak ste sa nestali našimi zákazníkmi a získali sme Vaše údaje napr. prostredníctvom webových formulárov a podobne, na účely marketingu a zasielania ponukových emailov budeme spracúvať tieto osobné údaje len s Vašim výslovným súhlasom, pričom tento súhlas so zasielaním ponukových emailov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii alebo na e-mail uvedený vo formulári.

V prípade, keď nás budete chcieť osobne navštíviť v našich objektoch a priestoroch, ktoré sú snímané kamerovým systémom, budeme spracúvať Vaše osobné údaje aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, ktorými sú potreba chrániť náš majetok a iné hodnoty. Keďže je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné, Vaše osobné údaje budú spracúvané bez Vášho priameho súhlasu a v prípade ich neposkytnutia nás nemôžete v našich priestoroch navštíviť. Monitorované priestory sú označené a dbáme na to, aby sme Vaše súkromie narúšali len v nevyhnutne potrebnej miere.

Príjemcovia, ktorým poskytujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujem len tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, napr. daňovému úradu, orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, ďalej sprostredkovateľom, ktorých sme poverili spracúvaním osobných údajov, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a podobne. Vaše osobné údaje neposkytujeme subjektom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, registratúru a podobne. Osobné údaje na účely marketingu sú spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a najviac tri roky od jeho ukončenia, resp. po dobu trvania súhlasu, najviac tri roky od získania súhlasu. Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu pätnásť dní, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle platných právnych predpisov. Konkrétne doby uchovávania osobných údajov stanovuje náš Registratúrny plán, spracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Po uplynutí stanovenej doby a po zániku účelu spracúvania osobných údajov sú tieto osobné údaje bezpečne zlikvidované.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov tieto práva.

 • Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
 • Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili Vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
 • Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:
  • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich nárokov,
  • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, alebo ktoré sleduje tretia strana, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.
 • Právo namietať proti spracúvaniu tých Vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodov našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi právami a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu.
 • Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Týmto zároveň vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia vrátane profilovania.

Bezpečnosť spracúvania Vašich osobných údajov

V súlade s čl. 32 Nariadenia vyhlasujeme, že zabezpečíme, aby Vaše osobné údaje nami spracúvané boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj proti akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Vyhlasujeme, že sme so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prijali primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Zaväzujeme sa spracúvať osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a platnými medzinárodnými normami a v maximálnej možnej miere chrániť Vaše osobné údaje nami spracúvané.

Sme držiteľmi certifikátu STN ISO/IEC 27001 a máme prijatý Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB). Všetci naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú poverení na ich spracúvanie, pravidelne školení v oblasti ich ochrany a môžu ich spracúvať len na základe interných pokynov. Tiež sú zaviazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch, o ktorých prídu do styku s výkonom svojej pracovnej činnosti.

 

 
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.