Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je komplikovaná a zharmonizovať podnikanie s legislatívnymi požiadavkami nie je jednoduché. Práve z tohto dôvodu je výhodné využitie služieb špecializovanej firmy akou je aj spoločnosť Safirs, s.r.o., ktorá zaistí spracovanie potrebnej dokumentácie a kontrolu celkového stavu BOZP.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci je v praktickom poňatí súbor opatrení, ktoré pri správnej aplikácii alebo realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby sa pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia ľudského zdravia znížila na minimum. Tieto opatrenia treba zahrnúť už do fázy prípravy podnikateľského plánu, nakoľko sa môžu preniesť do finančnej náročnosti podnikania.

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Upozornenie

Nedodržiavanie požiadaviek právnych predpisov v tejto oblasti môže mať nielen likvidačné následky pre podnikateľa v dôsledku kontrol a následných pokút, ale aj celoživotne nepríjemné pocity, pokiaľ následkom nedbalého konania a nedodržiavania týchto právnych predpisov dôjde u zamestnancov k vážnym zdravotným následkom.

Tip - právne pozadie BOZP

Právo na zaistenie ochrany zdravia vychádza z legislatívnych predpisov najvyššej právnej sily. Ide predovšetkým o Listinu základných práv a slobôd, občiansky zákonník, smernice Európskeho spoločenstva a medzinárodné zmluvy. Viac informácií o právnom pozadí ochrany zdravia si môžete prečítať v našom blogu Ochrana zdravia z pohľadu práva.

 

Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú kvalitnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:

 • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP,
 • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP,
 • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
 • vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi,
 • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP,
 • účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • odbornú poradenskú činnosť.

Prečítajte si informácie o predmete zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby...

Tip

Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Koordinácia BOZP na stavenisku

Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z., ktoré ukladá povinnosť stavebníka vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori) pre stavby, na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktoré bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

Prípravná fáza stavby:

 • vypracovanie Plánu BOZP na stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými potrebnými požiadavkami,
 • ohlásenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia),
 • na základe požiadavky dodanie všetkých potrebných a požadovaných prostriedkov z oblasti BOZP a OPP,
 • poskytnutie odbornej pomoci pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Fáza realizácie stavby:

 • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávané na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania,
 • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov,
 • dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
 • kontroluje zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám,
 • sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov,
 • organizuje kontrolné dni zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov,
 • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.