Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Predmet zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby

 • spracovanie kompletnej základnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...),
 • vykonávať školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:
  • vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí,
  • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí,
  • školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí,
  • školenia vodičov motorových vozidiel ("referentskí vodiči")
 • vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok,
 • vykonávanie  previerok pracovísk zamestnávateľa  s určením  nedostatkov a s návrhom na zlepšenie zisteného stavu BOZP (preventívna kontrolná činnosť),
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení,
 • Hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP
 • Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • komplexná kontrola BOZP,
 • špecifické požiadavky klienta.
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.