Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému  na ochranu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a potrebnej dokumentácie presne podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Pojem osobné údaje nešpecifikuje len titul, meno, priezvisko, adresa a ďalšie kontaktné údaje, dátum narodenia, rodné číslo, ako aj údaje o správaní alebo konaní, biometrické údaje, ale aj akékoľvek informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch alebo o iných špecifických znakoch, ktoré charakterizujú alebo odhaľujú fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dokumentácia bezpečnostných opatrení alebo bezpečnostný projekt pomáha maximálne minimalizovať bezpečnostné riziká, ktoré môžu vzniknúť pri spracúvaní osobných údajov. Tieto dokumenty pre Vás vypracujeme na základe Vami poskytnutých „citlivých“ informácií, podrobnej analýzy stavu a úrovne bezpečnosti spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti a vytvoríme na mieru tak, ako to vyplýva zo zákona o ochrane osobných údajov a ostatných noriem, preto je potrebné považovať ich za prísne dôveryhodné, obsah ktorých je rovnako citlivý, ako ostatné dôležité údaje, ktoré spracúvate vo Vašich informačných systémoch a najmä je potrebné zvážiť, komu tieto citlivé informácie poskytnete.

Okrem vypracovania bezpečnostnej dokumentácie budeme s Vami spolupracovať aj pri napĺňaní ďalších požiadaviek zákona, ako sú príprava zodpovedných osôb na skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov, poučenie oprávnených osôb, prehodnotenie ustanovení o ochrane osobných údajov v zmluvách s tretími stranami a pod. Naše riešenie ochrany osobných údajov je vždy prispôsobené špecifickým podmienkam a potrebám Vašej organizácie.

Prečo je bezpečnostný projekt dôležitý

Vypracovaný a najmä v praxi uplatňovaný bezpečnostný projekt Vám pomôže predísť nasledujúcim nepríjemnostiam:

  • pretrvávajúcemu nebezpečenstvu straty dôležitých a citlivých dát,
  • skrytým a neodhaleným bezpečnostným rizikám a hrozbám,
  • narušeniu bezpečnosti alebo funkčnosti informačného systému,
  • potenciálnej pokute od 1.000 € do 200.000 €, ktorú uloží Úrad za nesplnenie povinnosti mať vypracovaný bezpečnostný projekt alebo za neuzatvorenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,
  • a hlavne strate dôvery klientov, ak by došlo k úniku a zneužitiu osobných údajov.

Časti bezpečnostného projektu

1. Bezpečnostný zámer

Tento zámer tvorí opis aktív Vašej spoločnosti, opis určených strategických cieľov, opis Vami predpokladaných hrozieb a opis prostredia, v ktorom sa Vaša spoločnosť nachádza.

2. Riziková analýza

Analýza, ktorá posudzuje a objektivizuje vplyv hrozieb na aktíva a strategické ciele Vašej spoločnosti na základe výstupov z bezpečnostného zámeru.

3. Bezpečnostné smernice

Účelom bezpečnostných smerníc je na základe predchádzajúcej rizikovej analýzy prijať také opatrenia, ktoré budú minimalizovať riziká identifikované v rizikovej analýze.

 

Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook