Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

S ohľadom na sprísnenú legislatívu a narastajúci záujem podnikov spoločnosť Safirs, s.r.o. pomáha svojím odborným poradenstvom organizáciám dosahovať a zabezpečovať vhodný manažérsky systém v oblasti kvality, environmentalistiky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za účelom zaistenia vhodného systému nepostačuje len splniť požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov, ale je potrebné odhaliť aj možné riziká. V neposlednom rade je nevyhnutné aktívne zapojiť do jednotlivých systémov aj všetkých zamestnancov organizácie, keďže sa ich táto problematika priamo dotýka.

Safirs, s.r.o. napomáha implementovať tieto manažérske systémy:

ISO 9001 - Systém manažérstva kvality
ISO 14001 - Systémy environmentálneho manažérstva
OHSAS 18001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Systém manažérstva kvality ISO 9001

V stále sa zvyšujúcej konkurencii na trhu je nevyhnutné hľadať spôsoby ako zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť a tým si zabezpečiť trvaloudržateľné trhové postavenie. Práve implementácia systému manažérstva kvality môže byť jedným zo spôsobov ako získať a zachovať si dlhodobú konkurencieschopnosť.

Ide o dlhodobý proces, ktorý vedie k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, efektívnosti, optimalizácii vo výrobnom procese, eliminácii nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality samotného produktu, či služby.

Nakoľko ide o zložitý proces spoločnosť Safirs, s.r.o. Vám ponúka svoje služby, ktoré zahŕňajú komplexnú analýzu a na základe jej výsledkov návody a odporúčania na to ako Systém manažérstva kvality ISO 9001 efektívne zapracovať do vnútropodnikových systémov. Okrem toho budeme Vašim partnerom v celom procese implementácie od vypracovania dokumentácia až po následnú kontrolu implementácie navrhnutých opatrení a procesov.

Princípy systémov riadenia kvality ISO 9001:

 • orientácia na zákazníka,
 • vodcovstvo,
 • zapojenie ľudí,
 • procesný princíp,
 • systémový prístup k manažérstvu,
 • neustále zlepšovanie,
 • orientácia na fakty pri rozhodovaní,
 • vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi.

 

Systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001 

Systém environmentálneho manažérstva je časť celkového systému manažérstva, ktorá obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky. Okrem implementácie systému environmentálneho manažérstva Vám spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka prepojenie na systém kvality ISO 9001.

Výhody implementácie SEM ISO 14001:

 • dobrý profil spoločnosti – posilnenie vzťahov s verejnosťou,
 • konkurenčné výhody so zahraničným partnerom,
 • nižšie náklady – vyššia konkurencieschopnosť,
 • plnenie kritérií pre investovanie, poskytovanie úverov,
 • zníženie rizík z porušovania zákonov a následných postihov,
 • zníženie rizika nehôd ovplyvňujúcich životné prostredie,
 • zvýšenie dôvery orgánov štátnej správy,
 • poskytnutie nástroja a prostriedkov na objektívne posúdenie podnikateľského správania,
 • podpora ekologického povedomia a cieľov v oblasti kvality,
 • zlepšenie hospodárskych výsledkov,
 • zlepšenie efektívnosti,
 • zvýšenie výnosov,
 • redukcia nákladov na poistenie.

Implementácia prvkov OHSAS 18001

Spoločnosť Safirs, s.r.o. svojím odborným poradenstvom pomáha organizáciám s dosahovaním a zabezpečovaním vhodného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na sprísnenú legislatívu a narastajúci záujem. Za účelom zaistenia vhodného systému BOZP nepostačuje len jednoducho splniť požiadavky právnych predpisov, ale je potrebné odhaliť aj mnohé iné riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie na pracovisku. V neposlednom rade je potrebné aktívne zapojiť do systému zamestnancov organizácie, keďže BOZP sa dotýka každého jedného z nich. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz aj na zlepšovanie pracovných podmienok v oblasti BOZP, kde jedným z riešení je implementovanie smernice OHSAS 18001.

Výhody implementácie prvkov smernice OHSAS 18001:

 • minimalizovanie rizika straty na životoch alebo poškodenia zdravia zamestnancov,
 • minimalizovanie rizika strát spôsobených chorobou z povolania,
 • systematickosť, prehľadnosť a plánovitosť v oblasti BOZP,
 • zvýšenie motivácie zamestnancov a ich zodpovednosti za BOZP na všetkých úrovniach organizácie,
 • zlepšenie imidžu.
certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.