Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach pomocou vlastných zdrojov a jednoduchých úkonov na zabránenie vzniku požiaru alebo jeho zdolávanie.

Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhláške č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V mnohých prípadoch záleží od dôslednej a systematickej realizácie opatrení zameraných najmä na dôsledne odstraňovanie príčin a nedostatkov spôsobujúcich vznik požiarov.

Ochrana pred požiarmi

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a ďalších právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi.

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi:

 • vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi,
 • školenia o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • kontrola požiarnych uzáverov,
 • vykonanie, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
 • zabezpečenie komplexného výkonu ochrany pred požiarmi pre odberateľa na základe zmluvy,
 • účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (ŠPD),
 • sledovanie termínov revízii súvisiacich s ochranou pred požiarmi,
 • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje vypracovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavieb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich vyhlášok prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany.

Služby v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie,

 • vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie,
 • 
vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pri zmene stavby,

 • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • vypracovanie požiarnej charakteristiky užívanej stavby,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia,

 • vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami stavby podľa projektovej dokumentácie.


 

Požiarnotechnické zariadenia

Naša spoločnosť poskytuje kontrolu a servis hasiacej techniky podľa termínov stanovených požiarnymi a technickými predpismi.

Služby kontroly servisnej a hasiacej techniky:

 • kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov,
 • periodické skúšky hasiacich prístrojov vrátane komplexného dielenského servisu,
 • kontrolu, opravu a servis zariadení pre zásobovanie požiarnou vodou,
 • tlakové skúšky požiarnych hadíc,
 • zabezpečenie vykonania revízie EPS, komínov, klapiek a pod.

 

certificates2 Kontaktujte nás YouTube Facebook

Súbory cookie nám uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.