Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Činnosti pracovnej zdravotnej služby slúžia na hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Pracovná zdravotná služba sa zameriava na prevenciu chorôb z povolania a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov. Činnosť pracovnej zdravotnej služby budú kontrolovať poverené regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby definuje novela Zákona č. 204/2014 Z.z a Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. s účinnosťou novely Zákona 355/2007 Z.z  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.8.2014 je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad.

Dôvodom týchto legislatívnych zmien je okrem iného aj stanovisko Európskej komisie, ktorá je presvedčená, že zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť riadnu pracovnú zdravotnú službu všetkým zamestnancom bez ohľadu na ich zaradenie do jednotlivých kategórií.

V portfóliu služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. sa nachádza aj zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby (PZS). Prečítajte si viac o povinnostiach zamestnávateľa pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby.

Všetky činnosti PZS sú orientované na zlepšovanie kvality pracovného prostredia. Z výsledkov účinnosti PZS vyplýva zníženie počtu rizikových pracovníkov, zlepšenie výkonnosti zamestnancov a zníženie nákladov zamestnávateľa.

Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS) zahŕňajú:

  • zabezpečenie celkovej pracovnej zdravotnej služby podľa požiadaviek zákazníka,
  • spoluprácu s príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a zabezpečovanie plnenia základných povinností na ochranu zdravia kladených na zamestnávateľa,
  • sledovanie aktuálnych zmien legislatívy v oblasti starostlivosti o zdravie pracovníkov,
  • upozorňovanie zamestnávateľa na povinnosti, ktoré mu z legislatívy vyplývajú a pomoc pri ich realizácii,
  • odbornú pomoc a poradenstvo pri zisťovaní a objektivizácii príčin vzniku chorôb z povolania,
  • odborné poradenstvo, školenia a konzultácie na pracovisku,
  • zdravotný dohľad nad faktormi pracovného prostredia vykonávaný odborníkmi s požadovaným zdravotníckym vzdelaním,
  • poskytovanie všetkých služieb profesionálnym tímom, promptne a s vysokou regionálnou dostupnosťou.

Upozornenie

Za nesplnenie povinností je možné zamestnávateľovi udeliť pokutu až do výšky 20.000 €. Na splnenie povinností zamestnávateľom vyplývajúcich mu z novely Zákona č. 204/2014 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia budú dohliadať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravia.

Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook